top of page

ניתוח אירועים (Event Analysis)

תהליך בדיקה / תחקיר של אירוע כדי:

  • להבין את גורמי ההצלחה

    • כדי לנסות לשחזר את ההצלחה בעתיד, באמצעות היערכות מתאימה בנושאי תשתיות, תהליכים, משאבים, כלים, שיטות או רעיונות אשר סייעו להשיג את ההצלחה;

  • להבין את גורמי הכשל

    • כדי למנוע כשל דומה בעתיד;

    • או כדי לצמצם את היקף הנזקים שעלולים להיגרם בעקבות כשל דומה בעתיד. 

מאמרים

כיצד לבצע ניתוח שורש לתקלות ייצור?

bottom of page