top of page

מגזרים במשק

הפעילות הכלכלית ברשת הערך, מתקיימת בארבעה רבדים עיקריים: 

עיינו גם במאמרים הבאים: המגזרים בארץ ובעולם

הטבלה הבאה מסכמת את ההבדלים שבין המגזרים השונים.

bottom of page