top of page

ניתוח תקלות (Failures Analysis)

תהליך בדיקה / תחקיר של מידעים במטרה להבין את גורמי התקלה כדי להסירם, להסיטם או להחלישם כחלק מההיערכות למניעת תקלות חוזרות 

 

תהליכי הניתוח המקובלים בכל המגזרים של המשק הם ניתוח סיכונים, ניתוח גורמי סיכון, ניתוח אירועים, ניתוח תקלות, ניתוח כישורים.

עיינו בסיבות שורש לתקלות, פתירתן ומניעתן

כיצד לבצע

ניתוח שורש לתקלות ייצור?

bottom of page