top of page

צרכים (Needs)

צורך הוא מחסור כפי שנתפס על ידי שחקן.

אברהם מסלו תיאר לראשונה את מדרג הצרכים כפירמידה בעלת חמישה רבדים

 

את מגוון הצרכים ניתן למיין לארבע קבוצות, על פי מפת האינטרסים:

1. צרכים גשמיים (המתבטאים בקשר שבין שחקן לסביבתו הפיסית);
2. צרכים נפשיים (המתבטאים בדיאלוג, בדו-שיח, שמקיים שחקן עם עצמו);
3. צרכים חברתיים (המתבטאים בסימפוזיון, ברב-שיח, שמקיים שחקן עם שחקנים אחרים);
4. צרכים רוחניים (הקשורים לאמונותיו, לערכיו ולאידיאולוגיה של השחקן);

 

עיינו גם מסלו, אלדרפר

bottom of page