top of page

אתיקה - ניגוד עניינים

תרשים זרימה

​אִינְטֵרֵסִים (Interest)

אינטרסים מבטאים את המטרות (הגלויות והסמויות) של שחקן והם אשר מניעים אותו (בצורה מודעת או בלתי מודעת) לפעול ולהשקיע משאבים כדי להשיגם.

מגוון הצרכים שעליהם הצביעו מאסלו ** **אַלְדֶרְפֶר וחוקרים נוספים הן דוגמאות של אינטרסים אישיים.

ניגוד אינטרסים מתבטא בדילמה שבה מתלבט שחקן בין נאמנותו לתפקידו לבין האינטרסים האישיים שלו. ניגודי אינטרסים יכולים להתעורר בכל המגזרים במשק.

החלטה שמקבל פרט בארגון יכולה להביא לו טובת הנאה אישית.

ניתן להימנע מניגוד אינטרסים באמצעות נאמנות עיוורת (חד צדדית). החוק מתייחס לנושא ניגודי העניינים באמצעות רגולציה מתאימה.

לעיון נוסף

מפת הצרכים (מרחב ההנעה - Motivation Space) כוללת ארבעה רבדים אשר מוצגים בתרשים הבא.

אתיקה - ניגוד עניינים

 מקרים בולטים

מפת הצרכים.png

מפת הצרכים של שחקן 
(מבנה מפת הצרכים אינו היררכי (כפי שמסבירות תאוריות הצרכים של מאסלו, אלדרפר ואחרים)
כל הצרכים, האינטרסים, הערכים וההרגלים על פי הגישה הזו, מצויים במישור אחד.
התעדוף נקבע על פי מגוון של משתנים כמו:

והכל דינמי ברמת אי-ודאות גבוהה.             

אינטרסים אישיים, בנסיבות מסוימות, יכולים להניע שחקנים להלחם האחד באחר להשגת האינטרס או לקפוא ללא פעולה בגלל פחד מתגובה שגוייה שעלולה, לתפיסתם, לגרום לנזקים גדולים ומפחידים. סגנון התגובה מוסבר באמצעות מנגנון FFF ומתבטא גם במודל א.פ.ר.ת.

יתכן שאינטרסים אישיים ברובד הגשמי, מוחשיים יותר מהאינטרסים בשלושת הרבדים האחרים (הנפשי, החברתי והרוחני), אך הם בעלי עוצמה לא פחותה. 

בכל מקרה, ניתן להסביר את מקורות האינטרסים האישיים באמצעות מנגנוני ההישרדות - בכל ארבעת הרבדים הנ"ל.  

צפה בסרטונים הבאים:

אינטרסים אישיים מול אינטרסים לאומיים

הרב ד"ר מיכאל לייטמן

ויקיפדיה, עיתונאים ויח"צנים - מפגש או התנגשות אינטרסים?

המרכז הבינתחומי

האינטרסים מאחורי התרופות שנותנים בישראל

תכנון, ביצוע וניהול אינטרסים

פול צוקר מנכ"ל חברת 'נישה'

קפה@רקנאטי

אינטרסים כלכליים ופוליטיים בענייני סביבה

ד"ר דב חנין

יחסי ישראל-טורקיה:

כבוד לאומי או אינטרסים אסטרטגיים?

ערוץ 1 בתכנית פוליטיקה

מה ישראל מעדיפה במזה"ת - דיקטטורות או דמוקרטיות?

אלג'זירה "הכיוון ההפוך"

חפיפת אינטרסים בינינו לבין המדינות הסוניות

ערוץ הכנסת - מייקל אור

נעלמים: הרגעים הגדולים - את יודעת מה זה "מפגש אינטרסים"?

 ניקלודיאון

לוביסטים מייצגים לקוחות בעלי אינטרסים סותרים

ועדת הבריאות בכנסת

מאחורי הקלעים של הליכי חדלות הפירעון ניגודי אינטרסים בבחירת בעל תפקיד

לשכת עורכי הדין

אינטרסים בתוך הארגון.

חובת אמון וניגוד עניינים בעמותות

ניגוד עניינים "מחשבות"

עו"ד רפי אניספלד

bottom of page