top of page

ארגון: (Organization)

ישות חברתית (גוף חברתי) מכוונת מטרה, העוסקת בתכנון ו/או בהפקה ו/או בהפצה ו/או בתחזוקה של מוצרים ו/או בהענקת שירותים כדי לספק צרכים. (פרופ' יצחק סמואל). ארגון מורכב מאוסף של פרטים המושפע מהתנהגותם.

 

ארגון מצוין

ישות חברתית המשיגה את מטרותיה כרוחן וכלשונן. היכולת להשיג מטרות תלויה במצב פעילות הארגון. עיינו בסוגיות הדנות בנושא יציבות הארגון. מקובל למיין את הארגונים לארבעה מגזרים: המגזר הציבורי (הראשון), העסקי (השני), מלכ"רים (השלישי) ויזמים חברתיים (הרביעי).

סוגי ארגונים

ארגון לומד

ארגון פשע

ארגון ציבורי (המגזר הראשון)

ארגון עסקי (המגזר השני), תאגיד

ארגון חברתי (המגזר השלישי)

ארגוני עזרה הדדית

מלכ"ר

עמותה

bottom of page