top of page

דִּילֶמָה (Dilemma)

מצב מורכב, מצב קשה לפתרון, קונפליקט, סוגיה מורכבת, התלבטות (בבילון).

מצב המחייב קבלת החלטה.

דילמה מבטאת ספק או התלבטות במקרה של אי ודאות.

דילמה מבטאת  התלבטות בנושאי מוסר ואתיקה. הקוד האתי אמור לסייע בהתלבטות בנושאים ערכיים.

דילמה ניהולית מייצגת סוגיה בתחום הניהול, שמשמעותה היא התלבטות בקבלת החלטה בבחירה בין חלופות אחדות. לכל חלופה קיים תמהיל שונה של יתרונות וחסרונות. בחירת החלופה המועדפת אמורה להתקבל על בסיס ההיגיון של יחס עלות / תועלת. בפועל, רגשות משפיעות על קבלת החלטות (רציונליות, לכאורה), כשם שמערכת האמונות, הדיעות והאידיאולוגיות משפיעות על הרגשות).

את מי להציל?

ניסוי

בעקבות המין הקבוצתי בחוף

נאמנות כפולה

דילמה בקורס "אתיקה בארגונים"

אתיקה ככלי לניהול עסקי

חיים הכט

מה אתם הייתם עושים? עובד זר

מים לשניים

ניסוי מילגרם *

דילמות בשואה

סרט דילמות מוסריות

החממה - דילמות מנהיגות

מרץ 2014, 3.5 דקות

יום אחד - חלק א'

חיים הכט

מה אתם הייתם עושים? התאבדות

דילמה, מאי 2014

2 דקות

דילמות אתיות בעתיד

יוני 2018, 5 דקות

דילמות מנהיגות, ינואר 2017

5 דקות

דילמה, מרץ 2016

3 דקות

האתיקה הרפואית לפי האסלאם, מאי 2012, 43 דקות

bottom of page