top of page

אֵתִיקָה (Ethics)

המושג אתיקה נגזר מיוונית - ethos (מנהג).

בהיבט הפרקטי, אתיקה מנסה להשיב על השאלה: "מהו המעשה הראוי שחובה לעשותו" במיוחד כאשר למעשינו נודעת השפעה על הזולת (עיינו במושג דוגמא אישית).

אם מוסר הוא אוסף של כללי התנהגות אשר מקובלים בחברה ובתרבות אז האתיקה היא ביקורת על המוסר (מבוסס על הניסוח של ויקיפדיה). 

פילוסופים רבים, מאפלטון ועד אריסטו וקאנט, התעמקו בסוגיות מוסר ואתיקה. כלכלנים כמו אדם סמית וקרל מרקס, תרמו אף הם את תרומתם להתפתחות מושג האתיקה.

אתיקה הוא אחד מהמוטיבים המרכזיים אשר נבחר להיות במאגר הערכים של פתרונות Win3, בזכות חשיבותו הרבה.

עיינו גם במושגים קוד אתי, הקוד האתי של פתרונות, הוגנות, יושרהאמות מידה, מוסר, אמון, דילמה, חינוך

מאמרים

הרצאות

מילים לזכרו של פרופ' משה הנגבי, 4 דקות, ינואר 2018

סרט מהי אתיקה

אתיקה בתחומים קשים, פרופ' אסא כשר

כללי התנהגות - אתיקה

ניגוד עניינים

תמריצים להתנהגות לא מוסרית

מילטון פרידמן

אתיקה בעסקים והקוד האתי

ליבוביץ בשיחה עם אסא כשר

נאמנות כפולה -הצגת דילמה בקורס "אתיקה בארגונים"

אתיקה בטיפול באירועי טרור ברפואה דחופה טרום אישפוזית

המידות הטובות אצל אריסטו

ביואתיקה ישראלית

זיקנה, אתיקה ומשפט

מדע, ערכים ושאלות מוסריות

רפואה שלמה - אתיקה רפואית

כך מקדם ההיגיון את המוסר

אתיקה ככלי לניהול עסקי

bottom of page