top of page
התנהגות נורמטיבית

                           קוד אתי (Etic Code)

קוד אתי מייצג מערכת ערכים וכללי התנהגות של כל שחקן (פרט וארגון), גם אם אינו מנוסח בכתב. הקוד האתי מבטא, למעשה, את מחויבות הארגון לשחקנים האינטרינזים (הפנים-ארגוניים) ולשחקנים האקסטרינזיים (שאינם עובדי חברה) ברשת הערך. לפיכך, הקוד האתי משמש ככלי להכוונת התנהגות כלל המעורבים בתהליכי הליבה ובתהליכים הארגוניים (התהליכים במדרג החוסן) בפעילויות השגרה. 

הקוד האתי הוא אחד מתוצרי הביניים הראשוניים שמפיקים בשרשרת הערך ובאמצעותו נוצרים הדבק והכימיה בין השחקנים השונים.

את תהליך פיתוח הקוד האתי פותחים במוטיב הבסיסי ביותר לקיומו של שחקן - אפיון הייעוד (ראה תרשים).

אפיון הייעוד מהווה נדבך חשוב של גיבוש חברתי אשר במהלכו מזהים את המכנה המשותף בין האנשים בארגון. תהליך אפיון הייעוד מסייע בעיצוב התרבות הארגונית ומשרטט את נורמות ההתנהגות שאמורות להתקבל על ידי כלל השחקנים. התנהגות נורמטיבית קיימת בגבולות שבין התנהגות הראויה לשבח לבין התנהגות טובה.

התנהגות נורמטיבית מתקבלת בהבנה על ידי כלל השחקנים בזמני שגרה ובעיתות משבר (ראו תרשים).

התנהגות נורמטיבית (שאותה מכתיבים החוק והאתיקה הארגונית) תחומה בין סף תחתון לבין רף עליון. נדמה שהסף התחתון נקבע על ידי החוק. התנהגות מתחת לסף התחתון מוגדרת כהתנהגות פסולה. את הרף העליון קובעים השחקנים ברשת הערך. הרף העליון נקבע על פי מדדי הקוד האתי.

במדינה דמוקרטית, המחויבות לחוק קודמת למחויבות לאתיקה. 

חוסר תגובה להתנהגות פסולה מעודדת את הישנות ההתנהגות הבלתי רצויה וגורמת לשתי תופעות:

  • התנהגות פסולה עלולה להפוך, בהדרגה, לנורמה התנהגותית אשר תאפיין את התרבות הארגונית;

  • עוצמת ההתנהגות הפסולה עלולה לעלות, בהדרגה, ולהציב  בכל פעם סף נמוך יותר.

באופן זה, הערה מעליבה שאינה זוכה לתגובה מיידית, מעודדת את הישנות התופעה ועלולה להתגבר בהדרגה עד לכדי הטרדה נפשית; הערה מינית שמושמעת כבדיחה ואינה זוכה לתגובה מיידית, אף היא מעודדת את הישנות התופעה ועלולה להתגבר, בהדרגה, עד לכדי הטרדה מינית.

התרשים עובד על בסיס מצגת הסדנה לאתיקה של "מעלה", ד"ר יונתן מנוחין,

מנהל המחלקה לאחריות חברתית, BDO Consulting Group

בעזרת הקוד האתי קובעים את גבולות הרף העליון קרי את מאפייני הנורמות ההתנהגותיות של השחקנים כלומר, את איכות החיים הרצוייה ברשת הערך.

 

הקוד האתי מאפשר פיתוח מנגנונים לטיפול בניגודי אינטרסים.

פיתוח של תוכנית אתיקה ארגונית מסייעת לפתרון דילמות ניהוליות בהיבטים אחדים:

  • דילמות אתיות בחיי השיגרה;

  • קוד אתי מוסכם היא אבן יסוד בתהליך בניית מעגל אמון בטיפוח קשרי גומלין עם שחקנים ברשת הערך;

  • תוכנית אתיקה ארגונית מהווה גורם משמעותי בתהליכי ניהול סיכונים;

  • התנהגות אתית משמשת כְּמַצְפֵּן הַמַצְפּוּן בתהליכי שינוי ואי-ודאות עסקית;

חברת פתרונות Win3, כארגון מקצועי אשר מקפיד על סולם ערכים ואתיקה ברמה בלתי מתפשרת, פיתחה קוד אתי (הקוד האתי של פתרונות Win3) אשר קובע את נורמות ההתנהגות ומחייב את השותפים בחברה, נציגיה ומתמחיה. 

חברת טלדור ניסחה משפט שראוי לציטט: "...ניתן לדמות את שני המונחים (חוק ואתיקה) לסף ורף – מחויבות לחוק תמיד קודמת למחויבות לאתיקה מכאן שהחוק מהווה את הסף, ואין לנהוג פחות ממנו. מעבר לסף זה נמצאת האתיקה אשר מהווה מעין רף שאותו נשאף תמיד להעלות.

הקוד האתי אינו מפרט את כל אותם מקומות בהם אנו פועלים על פי חוק, אלא מגדיר את הערכים המרכזיים של הארגון ומכיל רשימת הצהרות, המפרטות ומרחיבות את מחויבותנו לערכים שבחרנו.​

עיינו במסמך הכנת הקוד האתי לראשי הרשויות המקומיות שאושר על ידי מרכז השלטון המקומי, מרכז המועצות האזוריות והמרכז לאתיקה, בשיתוף עם משרד הפנים ומשרד המשפטים. הקוד האתי עצמו מתחיל בעמוד 23;

עיינו גם במגוון עשיר של קודים אתיים שריכז המרכז לאתיקה בירושלים;

דוגמאות של קודים אתיים 

מאמרים

הרצאות

כללי התנהגות - אתיקה

81 שניות, 2012

האם מערכת החינוך הישראלית זקוקה לקוד אתי?

פרופ' אורלי שפירא-לשצ'ינסקי

28 דקות, 2017

"אין קוד של אתיקה": החבר החדש בצוות של רה"מ משיב לטענות לניגוד עניינים

4 דקות, ינואר 2019

סרט תדמית - מורידים מלידה, משרד החינוך

14 דקות, יולי 2011

האמת בפרסום ואמת בפרסום מדעי ורפואי, פרופ' אסא כשר

59 דקות, יוני 2013

רוח בן-גוריון, "רוח צה"ל",

פרופ' אסא כשר

44 דקות, נובמבר 2015

פרופסור אסא כשר  לפוליטיקאים: אל תתערבו במשפט החייל אלאור אזריה,

2 דקות.

פרופ' אסא כשר

על שוברים שתיקה

7 דקות, ינואר 2018

תפקידן של ועדות האתיקה

עו"ד נעמה ויצ'נר

חוק אלאור אזריה

ערוץ הכנסת

הזנה בכפיה

ערוץ הכנסת

מה באמת אומר נוהל "חניבעל"?

פרופ' אסא כשר

עדכון הקוד האתי

הר"י החדשות 31.12.2015

הקוד האתי של בית הספר לילדים

הדסה

שיכון ובינוי - הקוד האתי

סימולציות קבוצתיות

ככלי לפיתוח קוד התנהגות אתי

אתיקה בשיח הציבורי, המרכז לאתיקה ירושלים 

פרופ' משה נגבי

15 דקות, ספטמבר 2016

אתיקה ופוליטיקה באקדמיה, המרכז לאתיקה ירושלים

פרופ' משה נגבי

15 דקות, יולי 2017

bottom of page