top of page

ייעוד (Mission Statement)

 • תכלית קיום השחקן, שליחותו עלי אדמות, הסיבה לקיומו;

 • התכלית של תרומתי לסביבה הקיומית שלי;

 

אפיון של ייעוד ממקד את השחקן במחשבותיו ובמעשיו.

שחקן ימנע מחשיבה או ממעשה החורגים מאפיון הייעוד האישי או הייעוד הארגוני, שהטמיע. זו, למעשה, החשיבות הפרקטית העצומה לצורך באפיון הייעוד.

הייעוד בחיים מכיל שני רבדים עיקריים:

 • סל ערכים שלאורם השחקן פועל והם משמשים כמצפן של התנהגותו. בעקבות אירועים טראומתיים או תובנות חדשות, השחקן יכול לשנות את תכולת סל הערכים שבחר (בצורה מודעת או בלתי מודעת);

 • אינטרסים אשר נתפסים על ידי השחקן כגורמי העצמה - בתנאי שאינם סותרים אחד או יותר מהערכים שהטמיע.

לעיון נוסף

דוגמא: הייעוד האישי שלי - צ'יבי

 ניתוח מהלך חיי המקצועיים והאישיים לימד אותי ​כי אני אהיה מאושר יותר כאשר הסביבה האנושית שלי תהייה שבעת רצון ממעשיה, והאנשים סביבי יהיו מאושרים. הבנתי כי התנהגות בני האדם הסובבים אותי ורגשותיהם, מקרינים על רגשותיי האישיים ועל איכות חיי כי:

 • כאשר האנשים סביבי הם קשי יום, אני מזדהה עם מצבם וחש בעצבות
  אבל אני רוצה לשמוח

  ולכן אנסה לסייע לאנשים כאלה - מבלי לפגוע, אגב כך באושרי האישי ובאיכות חיי;

 • כאשר הסובבים אותי מקרינים רגשות שנאה, תחושתם זו משפיעה על רגשותיי
  אבל אני רוצה לחוש ידידות ורעות, אני רוצה
  לאהוב אנשים
  ולכן אנסה להוות דוגמא אישית ולהקרין
  אמפתיה, ידידות ואהבה לסביבתי האנושית;

 • כאשר הסובבים אותי שואפים לנקום, רגשותיהם עלולים להשפיע על התנהגותי
  אבל אני רוצה לסלוח, לטעויות של אנשים כי כך, אני סובר, חיי יהיו מאושרים יותר. רגשות הנקם גוזלים משאבים למטרות שליליות והרסניות
  ולכן אנסה לסלוח לטעויות של האחר מכיוון שסליחה מפנה משאבים למטרות חיוביות - לצמיחה, להגשמה עצמית, לאושר (במקום למטרות שליליות)
  ;

 • כאשר הסובבים אותי נסחפים אחר דעת הרוב או אחר המילה הכתובה, גם אני עלול להיות להאמין בערכים שליליים המובילים לתחושות שליליות
  אבל אני רוצה לחיות באווירה אופטימית
  ולכן אנסה בכל מעודי
  לחשוב בצורה חיובית, לקרוא בצורה ביקורתית, לחשוב בצורה ביקורתית ולפעול בסגנון לי-אקטיבי ככל שאוכל.

חיי, אם כך, יהיו מלאים יותר ומאושרים יותר ככול שהסביבה שלי תהייה נעימה יותר, סלחנית יותר, אוהבת יותר...

לפיכך:

הייעוד האישי שלי הוא להשפיע על הסביבה הקיומית שלי, להפנות משאבים לחשיבה חיובית ולהיות ביקורתי כדי לזהות את כל אותם גורמים שליליים שעלולים לפגוע באיכות חיי, כדי לשנות אותם מבעוד מועד וכך להגן עלי ועל הסביבה הקיומית שלי.

ייעוד בעשר דקות

הרצאת TED

דיה והרידס מסבירים

מהו ייעוד

ייחודו וייעודו של האדם

ד"ר שלי גולדברג,

המחלקה לפילוסופה

לממש ייעוד

טעימה משיעור הקבלה היומי

bottom of page