top of page

שרשרת הערך (Value Chain)

המושג שרשרת הערך הוגדר על ידי פרופ' מייקל פורטר (בשנת 1985) ככלי ניתוח אסטרטגי עסקי אשר מתאר סדרת שלבים בתהליך הפקת מוצר או שירות (תוצר).  בכל שלב גדל ערך התוצר לַסַפָּק (יצרן או ספק שירות) משום שגדל ערכו של התוצר ללקוחות ולצרכנים. בדרך זו מתווסף המושג "ערך" לשרשרת. בפועל, בכל שלב של שרשרת הערך, מפיקים תוצרי ביניים אשר משמשים כחומרי גלם לשלבים הבאים. איכות תוצרי הביניים מייצגת, למעשה, את חוסנו של השחקן.

שרשרת הערך מתארת רק את השלבים יוצרי הערך הישירים ואינה מתייחסת אל הפעילויות שמוגדרות כתקורה.

דוגמאות לפעולות המוגדרות כתקורה הן נקיון, תחזוקת תשתיות התקשורת, ניהול הסעות, תחזוקת צי הרכב, ניהול כספים, ניהול משאבי אנוש וכדומה. פעילויות מהסוג הזה תומכות בתהליכים יוצרי הערך הישיר ולכן הן מוגדרות כתקורה כאשר מדובר בתהליכי ליבה הקשורים לקו ייצור, למשל.

ניהול כספים מוגדר כיוצר ערך ישיר, כאשר פעילות הליבה היא ניהול כספים. במקרה זה קיימת שרשרת ערך המייצגת את ניהול ההון הפיננסי של השחקן

מחזור החיים של פרט בארגון, למשל, מתאר שרשרת ערך שבה פעילות הליבה היא ניהול משאבי אנוש ולכן פעילות זו אינה מוגדרת כתקורה אלא כפעילות יוצרת ערך ישיר. 

יצירת ערך לארגון, במתכונת שרשרת הערך, מחייבת תכנון ופיקוח לצורך יצירת תיאום ושיתופי פעולה בין היחידות השונות בארגון אשר מפיקות את תוצרי הביניים. שיתוף הפעולה מתנהל במתכונת של ספק-לקוח פנים ארגוני. שיתוף הפעולה מתבטא באפיון, תכנון, ביצוע ובדיקות של כל אחד מתוצרי הביניים. לצורך זה מקיימים סקרים ושערי ביקורת אשר משפיעים על אופי התִפְקוּד ועל יעילות שרשרת הערך.

יצירת ערך מחייבת גם שיתוף פעולה בין שחקנים ברבדים שונים של רשת הערך משום שיצירת ערך לארגון עצמו מתקבלת רק אם תוצרי הארגון הם בעלי ערך לאחרים. תהליך יצירת ערך מחייב שיתופי פעולה עם שחקני ליבה חיצוניים כמו ספקים, קבלנים (OutSourcing), יצרנים, מפיצים ולקוחות.

מדרג הקימות מייצג את חוסנו של ארגון או פרט (שחקן) כלומר את יכולתו להתקיים ולהתפתח. 
על פי גישת winwinwin, ניתן להעריך את מידת הקימות (את רמת החוסן) בצורה מהירה מאוד וברמת אמינות גבוהה יחסית, על פי קיום ואיכות תוצרי השחקן בלבד. 
תוצרי השחקן, ובכלל זה תוצרי הביניים שהוא מפיק בתהליך שרשרת הערך, מייצגים את איכות תפקודו ואת ההסתברות להישרדותו ברשת הערך שלו. 
שרשרת הערך כוללת בין שבעה לעשרה שלבים - תלוי במורכבות התהליך. 


 

שרשרת ערך טיפוסית כוללת מספר משתנה של שלבים - החל באפיון הייעוד והחזון וכלה באספקת המוצרים ו/או השירותים, הפצתם, תחזוקתם וכדומה.


 

שרשרת הערך כוללת עשרה שלבים, על פי הדוגמא המוצגת בתרשים הבא. שרשרת הערך בדוגמא הזו, מייצגת תהליך של תרגום רעיון למוצר.  

התרשים הבא חושף חלק מהכלים שבעזרתם מפיקים את תוצרי הביניים

שיטה לאיבחון מהיר של תמונת מצב (החוסן) של שחקן, לפי איכות תוצרים הביניים אשר מופקים בשרשרת הערך:

הערכת איכות ובשלות תוצרי הביניים מבטאת את הסבירות לתרגם רעיון למוצר ואת יכולתו של ארגון להתקיים ולהשיג את מטרותיו.

מגוון שאלות המיוחסות לתוצרי הביניים של שרשרת הערך, מהוות בסיס להערכת החוסן. מטריצת תוצרי הביניים מסייעת לאיבחון מהיר של החוסן בנקודת זמן נתונה.

bottom of page