top of page

תּוֹצָרִי ביניים (Intermediate Products)

שרשרת הערך בנוייה מסידרה של שלבים אשר במהלכם מפיק השחקן, בהדרגה, את תוצרי הליבה שלו.

 

התוצרים של כל שלב בשרשרת, משמשים כחומר גלם את השלב הבא בשרשרת. תוצרי השלבים השונים נקראים תוצרי ביניים.

תוצרי הביניים עוברים, בדרך כלל, בתהליך מסודר מְסַפָּק - Supplier (פנימי) ללקוח - Client (פנימי) במה שנקרא "קשרי סַפָּק-לָקוֹחַ פנים ארגוני".

 

קו ייצור (ייצור חלון, למשל) ממחיש היטב את מהות ואופי הקשרים האלה. חומרי הגלם, בדוגמא, הם מוטות אלומניום שמעבדים אותם בשלבים מוקדמים יותר, אטמי גומי, גלגלים, ברגים וכדומה. חומרי הגלם האלה הם, למעשה, תוצרי ביניים המופקים בקו הייצור.

ככל שמתקדמים בתהליך, הופכים תוצרי הביניים להיות מורכבים יותר ויותר שכן הם מכילים מספר תוצרי ביניים שהוכנו בשלבים קודמים. כֶּשֶׁל של תוצר ביניים יתבטא בשלבים מתקדמים יותר בתהליך. הרכבת תוצרי ביניים אחדים לכדי יצירה של תוצר ביניים מתקדם יותר גם היא עלולה להוסיף טעויות ולגרום לכשל מערכתי מורכב יותר.

 

ברור, אם כך, שביקורת היא הכרחית. במתכונת כזו, איכותו של תוצר ביניים, כמו גם איכות תהליך ההפקה עצמו, משפיעים על איכות תוצרי הביניים מתקדמים יותר ולפיכך, יש צורך לבחון את ה"סחורה" שעוברת מהספק הפנימי אל הלקוח הפנימי, עוד לפני השימוש בה.

 

ראוי, אם כך, להציב שערי ביקורת בהעברת תוצר ביניים ליעדו (בשלב הבא), כדי להבטיח את השגת המטרה לשמה מיישמים את שרשרת הערך.

 

תחילתו של כל תהליך שיפור (של ארגון או פרויקט, למשל) מתבטא באיבחון תמונת מצב, כפי שבא לידי ביטוי בשני השלבים הראשונים של התהליך האבולוציוני. איסוף הנתונים וניתוח הנתונים, עלול להִמשך זמן רב וליקר את האיבחון ולכן מחפשים דרכים כדי לקצר ולייעל את התהליך. איבחון על פי מטריצת תוצרי הביניים, שמתואר בהמשך, מספק מענה מהיר מאוד לקבלת תמונת מצב קיים. איבחון מסוג זה מציג, בצורה די אמינה, את חוסנו של הארגון בנקודת זמן מסוימת.

 

מיפוי תוצרי הביניים , נראה בתרשים הבא. 

ההיגיון שמאחורי שיטת האיבחון המהירה, על פי מצב תוצרי הביניים, מתבהר לאחר שמנתחים את תפקוד הארגונים במצבי פעילות שונים.

 

כפי שניתן לראות בתרשים הבא - תוצרי הביניים אינם רלוונטים במצב קיפאון - ראו עמודה שלישית מימין.

 

במצב ילדי (S0I - הניהול כושל), החזון (תוצר ביניים) והמטרות (תוצרי ביניים נוספים) אינן ברורות ואינן מתועדות, ואין תפוקות - ראו עמודה 3.

במצב דגירה (SM0  - היצירתיות חוגגת לצד עבודת תכנון אך ללא ביצוע), החזון (תוצר ביניים) מוגדר ומוטמע, המטרות (תוצרי ביניים) מוגדרים במסמכים, היעדים התהליכים והמשאבים מוגדרים אף הם (אלה הם תוצרי ביניים של ניהול) אך אין תפוקות מכיוון שחסרות מיומנויות ביצוע I=0 - ראו עמודה 4

במצב בשלות (SMI  - קיים איזון אפקטיבי בין שלושת סוגי הפעילויות. קיימים תוצרים בעלי ערך לצרכן, וכל תוצרי הביניים מופקים באיכות גבוהה.

השאלות שנשאלות לצורך האיבחון מופנות אל רובד המנהלים ואל רובד המנוהלים בנפרד, כדי לקבל שתי הערכות לצורך השוואה - הערכת רובד הניהול והערכת רובד הביצוע:

שאלות בנושא הייעוד

  • האם אתם מבינים את ייעוד הארגון?

  • האם ייעוד הארגון מתועד?

  • האם אתם מזדהים עם נוסח הייעוד? נא לנמק;

  • האם הייעוד בא לידי ביטוי בתרבות הארגונית (בחיי היומיום)?

  • האם מתגמלים את השחקנים הפנימיים על מעשים המעידים על דביקות בייעוד הארגון?

השאלות בנושא החזון זהות לשאלות בנושא הייעוד.

שאלות בנושא מטרות הליבה

השאלות בסעיף זה מיוחסות לרמה הארגונית

  • האם אתם מבינים את מטרות הליבה?

  • האם מטרות הליבה מתועדות?

  • האם אתם מזדהים עם נוסח מטרות הליבה? נא לנמק;

  • האם מטרות הליבה מתבטאות בתרבות הארגונית ובעשייה היומיומית?

  • האם מתגמלים את השחקנים הפנימיים על מעשים המעידים על דביקות במטרות הליבה?

השאלות בנושא שאר שמונה מטרות העל (תשתיות ליבה, תהליכי ליבה, הון מוחשי, הון אינטלקטואלי, הון אנושי, מבנה ארגוני, תהליכים ארגוניים, יזמות) הן שאלות זהות לשאלות בנושא מטרת תוצרי הליבה.

שאלות בנושא מטרות משנה

כל אחת ממטרות העל מחולקת למטרות משנה אשר מתועלות אל פעילויות ספציפיות יותר. מטבע הדברים, השאלות מופנות אל אוכלוסיות המנהלים והמנוהלים שעוסקים בהם. שחקן שעיסוקו בכספים יתייחס אך ורק לנושאי הכספים. נוסח השאלות ישאר זהה.

שאלות בנושא יעדים כמותיים

כל אחת ממטרות המשנה מחולקת ליעדים כמותיים אשר מתועליםת אל פעילויות ספציפיות יותר. מטבע הדברים, השאלות מופנות אל אוכלוסיות המנהלים והמנוהלים שעוסקים בהם בלבד. שחקן שעיסוקו בשכר לא יישאל בנושאי גיוס כספים, למשל.

שאלות בנושא תוצרי הליבה

שאלות מסוג זה מכוונות לשרשרת הערך המתאימה למחזור החיים של מוצר ספציפי. השאלות מיוחסות לשלב במחזור החיים כמו:

 

עיינו גם בהגדרת המושג מדדי הקימות

bottom of page