top of page

צַרְכָן (Customer)

פרט או ארגון המשתמש בשירות או במוצר כלשהו שניתן על ידי ספק.

צרכן אינו משלם לספק תמורת השימוש במוצר או בשירות, אלא אם כן הוא גם הלקוח.

דוגמא: הורים לילדים הם לקוחות של בתי הספר והם משלמים תמורת החינוך שצורכים ילדיהם - התלמידים.

ילדיהם הם צרכני שירותי החינוך והלימוד והם אינם משלמים, בצורה ישירה, למוסד החינוכי - ספק השירות.

פעילות צרכנית מתמשכת (מוצלחת) מתקיימת רק אם תהליכי העיצוב, הניהול והביצוע הושלמו לשביעות רצון הצרכן.

צרכן הוא החוליה האחרונה בשרשרת הערך: עיינו גם במושג פעילות צרכנית

שרשרת הערך הבסיסית מורכבת מארבע חוליות: 

צפו בסדרת ההרצאות מפי גב' קרן ליפינסקי - קלע, במסגרת לימודי התואר הראשון בבית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי המכללה למינהל:

שיעור 1:  מבוא, מודל גירוי תגובה;

שיעור 2:  מודל DART, יצירת ערך במשותף, הצרכן במאה ה- 21, השפעות טכנולוגיות;

שיעור 3:  ערך לקוח, שביעות רצון, אמון לקוח, מודל ערך נתפס ללקוח, מהי שביעות רצון, מודל התבדות הצפיות , מודל ההוגנות, תלונות הצרכן,

              מדידת שביעות רצון; 

שיעור 4:  fcb, מניפולציות על רמת מעורבות, ציפיות ושביעות רצון;

שיעור 5:  השפעות חברתיות, מודל הדורות;

שיעור 6:  צרכים, מוטיבציה (הנעה), המודל הסטרוקטורלי, מניעים לא מודעים, תובנות צרכניות;

שיעור 7:  התנהגות הצרכן בעולם של אי יציבות כלכלית, השפעת המשבר הכלכלי, ההשפעות הטכנולוגיות, העליה במעורבות החברתית, תאוריית הדורות

שיעור 8:  סיווג צרכים, מבחני השלכה, נאמנות, דפוסי צריכה, קבלת החלטות מורכבת ומוגבלת, חיפוש מגוון;

שיעור 9:  אמנות, הרגל, נאמנות משולבת, דטרמיניסטית וסטוכסטית;

שיעור 10: מעורבות , מוקדי מעורבות, חקר מניעים;

שיעור 11: פער ערך פעולה, למידה קוגניטיבית, התניה קלאסית;

שיעור 12: התניה קלאסית, אופרנטית וחברתית;

שיעור 13: התנהגות צרכנים, מכלול מושגי הקורס;

bottom of page