top of page

כֶּשֶׁל (Failure)

כשל (כישלון) הוא מצב שבו לא מומשה מטרה מסוימת, רצויה או מכוונת, שנקבעה לשחקן או שהשחקן קבע לעצמו. ניתן לראות בכישלון מצב מנוגד להצלחה. (מבוסס על ויקיפדיה).

כשל מייצג תפקוד בלתי תקין, מעידה, כישלון, טעות, שגיאה, משגה, חוסר הצלחה.

המשמעות של כשל היא שלא הושג יעד (כמותי) אשר נקבע בשלב התכנון.

כשל מתבטא בחוסר מימוש מדדי ההצלחה אשר אופיינו בשלב עיצוב המדיניות, הוגדרו בשלב התכנון והוטמעו בשלב ההיערכות.

תרבות ארגונית מושפעת, בצורה חריפה, מהתייחסות לכשלים בהקשר לתגובות השחקנים בכלל ולתגובות המנהלים בפרט.

ככלל, תפיסת כישלון תלויה במערכת הציפיות של שחקן ותגובותיו נגזרות מתפיסת הכישלון.

עיינו גם במושגים כשל חשיבה, כשל לוגי, כשל תפקודי, כשל מערכתי,

ראו גם

כֶּשֶׁל הוא מושג יחסי שעוצמתו תלויה בנורמות המקובלות בתרבות הארגונית, ברגשות השחקן אשר כָּשַׁל וברגשות המתבונן מהצד.

כשלים בקבלת החלטות

פרופ' יוסי יסעור

דברי הרמטכל.png

הרמטכ"ל אביב כוכבי, טקס פרס הרמטכ"ל לחדשנות 2020

נובמבר 2020, 15 דקות

כשלונות מפורסמים

ליקויים בענף הבניה

אסון המכביה

כשלים

אודי אדם

כשלים במשא ומתן

עו"ד מיכאל צור

כשלים בקבלת החלטות

אם מעולם לא נכשלת, מעולם לא חיית

איך בתי ספר הורסים יצירתיות

אין הצלחה בלי כישלון! 

הרצאת TED

המשמעות של כישלון

אופרה ווינפרי

bottom of page