top of page

שלב הַתִכְנוּן (Planning Stage)

שלב בתהליך האבולוציוני, שאותו מישמים לאחר שלב עיצוב מדיניות הארגון. לשלב זה מגיעים כאשר חזון הארגון אופיין וכבר החל תהליך הטמעה בקרב השחקנים האינטרינזיים באמצעות שיחות מסדרון והצהרת כוונות. בשלב זה, תשע מטרות-העל, ובכלל זה האסטרטגיות הרלוונטיות, מאופיינות בכתב. בנוסף, מפת הדרכים נקבעה ומהווה בסיס לתכנון.

על בסיס מודל שבע שאלות הזהב - 7W  ננסה להשיב לשאלה כיצד מתרגמים את ה"מה" של המדיניות ל"כיצד" בפרקטיקה של השטח. הכוונה היא לתרגם, בשלב הזה, את האסטרטגיות ואת מטרות-העל ליעדים כמותיים ולתוכניות שהמבצעים אמורים להבין. בשלב הזה מתכננים את השיטות והאמצעים שיעמידו לרשות המבצעים כדי לאפשר להם לתרגם את התוכניות למעשים. התכנון כולל הגדרת תשתיות ומשאבים לצד הגדרת מדדי הצלחה מפורטים ומערכת תגמולים המאושרת על ידי ההנהלה, ולצידה תקציב "צבוע". שרשרת הערך מציגה הן את תוצרי השלבים השונים והן את הכלים והשיטות המתאימות להפקתם.

בשלב התכנון מתרגמים את המדיניות, על גווניה השונים, לתכנון בארבעה רבדים:

א. תכנון פיתוח ושימור נושאי הליבה (C - Core)

     ניהול הפקת תוצרי הארגון שמספקים ללקוחות כדי להגדיל את יעילות ואפקטיביות ההפקה;

     o את אסטרגיית תוצרי הליבה מתרגמים לתכניות אופרטיביות בתחומי המוצרים והשירותים שהארגון יספק ובכלל זה בנושאי שיווק, מכירות וכדומה;

     o את אסטרגיית תשתיות הליבה מתרגמים בשלב התכנון לתכניות קונקרטיות בנושאי תכנון הרכש, תכנון התשתיות בפיתוח העצמי, תכנון התחזוקה,

         תכנון התמיכה הטכנית, תכנון ההדרכה, תכנון תשתיות קווי הייצור וכדומה;

     o את אסטרגיית תהליכי הליבה מתרגמים לתכניות הקשורות לרגולציה, לשימוש בתקנים, לתכנון תהליכי הפיתוח, תכנון תהליכי הייצור,

        תכנון ניהול האיכות וכדומה;

ב. תכנון פיתוח ושימור ההון (C - Capital)
ניהול ההון המוחשי והבלתי מוחשי במטרה לפתח יתרונות יחסיים בסביבה דינמית וחסרת ודאות

    o את אסטרגיית ההון הפיננסי מתרגמים לתכניות הקשורות למימון, לתכנון המאזן הפיננסי, לתכנון ההשקעות וכדומה;

   o את אסטרגיית ההון האינטלקטואלי מתרגמים לתכניות בתחומים טכנולוגיים והתנהגותיים אשר משפרות את איכות ניהול הידע,

       את פיתוח החדשנות, רישום הפטנטים, טיפוח המוניטין, מיתוג הארגון, פיתוח וחיזוק הקשרים ברשת הערך (בחשיפה למתרחש ברשת הערך

       באמצעות מפגשי עמיתים, כנסים, השתלמויות מחוץ למסגרות הארגון) ועוד ועוד;

  o את אסטרגיית ההון האנושי מתרגמים לתכניות הקשורות לאבחון והעצמת האינטליגנציה הרגשית והאינטליגנציה החברתית של השחקנים

      האינטרינזיים, לטיפוח האינטליגנציה הרוחנית שלהם, לשיפור התקשורת הבינאישית וחיזוק שיתופי הפעולה ולבניית צוותים משלימים;

ג. תכנון פיתוח ושימור התרבות הארגונית (C - Culture)
   ניהול משאבי האנוש כדי להגדיל את תועלתיות הפעילות הארגונית בטווח המיידי ולטווח הרחוק

  o את אסטרגיית המבנה הארגוני מתרגמים לתכניות הקשורות לתכנון המבנה הפונקציונלי בהיבט הפנים ארגוני והגדרת תפקידים ועיסוקים (במיקוד

      ההתאמה שבין פרופיל פעילות הפרט לבין מאפייני עיסוקיו) ובהיבט של הממשק עם השחקנים האקסטרינזיים ברשת הערך (במיקוד ההתאמה

      שבין המבנה המדרגי לבין צרכי שוק המטרה והקהילה);

  o את אסטרגיית התהליכים הארגוניים מתרגמים לתכניות הקשורות למשאבי אנוש בנושאים אופייניים כמו גיוס עובדים ומנהלים, שימור עובדים

      ומנהלים, פיטורין, העשרת עיסוק השחקנים האינטרינזיים (כמו, למשל, באמצעות סדנאות, הרצאות, לימודים במסגרת הארגון ומחוצה לו בנושאי

      הניהול הרכים) וכו';

  o את אסטרגיית היזמות הפנים ארגונית מתרגמים לתכניות הקשורות לחדשנות. האופן שבו התרבות הארגונית מעודדת או מדכאת פעילות יזמית,

      משפיע על כל יכולות הארגון והפרט. פגיעה ביזמות, בכל אחד ממוקדי הפעילות האחרים, מתורגמת לנסיגה הדרגתית ביכולות הארגון ולפיכך,

      בכושר הישרדותו.

ד.   תכנון פיתוח ושימור הצרכנות (C - Consumption) בארבעת ה-Ps.
      ניהול תמהיל השיווק כדי ליצור יתרון תחרותי בסביבה דינמית עם רמת אי ודאות משתנה.

  o את אסטרגיית המוצר (P - Product) מתרגמים לתכניות הקשורות להגדרת תכונות המוצרים, והשירותים, פיתוח, ייצור, איכות, מכירות,

      הדרכת לקוחות, תמיכה טכנית וכדומה - של סל המוצרים;

  o את אסטרגיית התמחור (P - Pricing) מתרגמים לתכניות הקשורות לבדיקת תגובות השוק, מלאי, התנהגות מתחרים , התנהגות צרכנים וכדומה;

  o את אסטרגיית מיקום ההפצה (P - Place) מתרגמים לתכניות קמעונאיות;

  o את אסטרטגית קידום המכירות (P - Promotion) מתרגמים לתכניות הקשורות לפרסום, מיתוג וכו'.

ניתוח ועיבוד נתונים חלק 3

ניתוח ועיבוד נתונים חלק 2

ניתוח ועיבוד נתונים 1 מבוא

ניתוח ועיבוד נתונים חלק 5

ניתוח ועיבוד נתונים חלק 4

bottom of page