top of page

שָׁלָב עִיצוּב מְדִינִיוּת (Policy Design Stage)

שלב בתהליך האבולוציוני אשר מתבסס על מסקנות ניתוח הנתונים שמטרתו לתעדף את מטרות השחקן ולקבוע עקרונות לשיפור ביצועיו.

על בסיס הבנת תמונת המצב הקיים של השחקן והבנת סולם הערכים והאינטרסים שלו, ולאחר ניתוח מרכיבי החוסן שלו, מעצבים את החזון, את מטרות-העל, ואת מדדי ההצלחה, הרלוונטיים - ברמה האסטרטגית.

באמצעות כל אלה, משרטטים את מפת הדרכים ואת האסטרטגיה של כלל פעילויות השחקן.

על בסיס מודל שבע שאלות הזהב - 7W, מחליטים באיזו אסטרטגיה לבחור כדי לעצב את עתיד השחקן. השאלות שאנו מנסים להשיב עליהם, בתהליך עיצוב המדיניות, הם:

  • מה (ולא כיצד) בכוונתנו לעשות כדי להשפיע על עתיד השחקן; 

  • מתי לבצע כל צעד (ולא מועדים מוגדרים אלא בכפוף לאילו נסיבות ותנאים);

  • מיקום - היכן רצוי לבצע כל צעד.

בשלב עיצוב המדיניות קובעים את מדיניות המדידות שמטרתה להעריך את חוסנו הפנימי של השחקן ולהכין רשימה של מדדי הצלחה. (גם מדדי קימות).

רק בשלב התכנון המפורט מגדירים מדדים מפורטים (או בוחרים אותם מתוך תכנית המדדים הארגונית). המדדים יעזרו לניהול חוסנו הפנימי של השחקן בדרך למימוש החזון, המטרות שהשחקן הציב לעצמו בשלב עיצוב המדיניות ובדרך למימוש היעדים שהציב לעצמו בשלב התכנון המפורט.

מפת דרכים להקמת עסק

bottom of page