top of page

מַדַּד (Index)

אִינְדֶּקְס, צִיּוּן מִסְפָּרִי הַמַּרְאֶה בַּאֲחוּזִים אוֹ בְּשִׁיטַת נְקֻודּוֹת אֶת הַשִּׁנּוּיִים שֶׁחָלוּ בְּמֶשֶׁךְ הַזְּמַן בְּתוֹפָעָה מְסֻויֶּמֶת (אבן שושן)

ערך כמותי (ערך מספרי - שניתן למדידה, ומכאן נגזר השם מדד) אשר מייצג את הרמה של של מאפיין מסוים.

דוגמאות של מדדים:

על פי גישת ניהול על פי יעדים (MBO), מקובל לעקוב אחר שינויים של מדד על ציר הזמן כדי להתחקות אחר מגמת השינויים ובאופן זה לנבא את גובה המדד בנקודות זמן מסוימות בעתיד.

התנהגות של מדד במקומות שונים או בעקבות אירועים מסוימים מסייעת לשלוט בערכו של המדד. 

מדדים מספקים מידע למקבלי החלטות הן כדי לקבוע או לשנות מדיניות והן כדי לשנות תהליכים ו/או תוצרים - כדי לשפר תפוקות וכדי להתאים את פעילות השחקן לדינמיקה ברשת הערך.

מענה לשאלות הזהב עשוי לעזור בעיצוב תכנית מדדים ובתכנון מדדים.

את תכנית המדדים קובעים בשלב עיצוב המדיניות של התהליך אבולוציוני, כולל אסטרטגית התגמול.

בשלב התכנון מגדירים את המדדים, בצורה מפורטת, כולל פירוט התגמולים והקצאת המשאבים הנדרשים, לצורך העניין.

בשלב ההיערכות מסבירים את הצורך במדדים, את משמעותם ואת השלכותיהם על תגמול השחקנים.

בשלב הפקת הלקחים בוחנים את אפקטיביות השימוש במדדים ואת השפעתם על יעילות תהליכי הביצוע, ומתאימים אותם לאילוצי המציאות בשטח.

מדד אשר משלב אינדיקטורים ו/או מדדים אחרים נקרא מדד משולב.

מדד הקימות הוא דוגמא של מדד משולב מורכב, אשר מתחשב הן במרכיבי החוסן הפנימי של שחקן והן בהשפעת הדינמיקה הקיימת ברשת הערך. את מדדי הקימות מפרקים, בצורה היררכית, לשבע רמות של פירוט, על פי המוצג בתרשים מימין:

מדד הקימות מפורק למדדי חוסן ומממדי רשת הערך (מדד חוסן, לצורך ההדגמה);

מדד החוסן מפורק למדדי עוצמה (ליבה, הון, תרבות, אנשים  ומצב פעילות);

כל מדד עוצמה מפורק למרכיביו (כמו, למשל, רשימת מוצרים או רשימת שירותים וכדומה). מספר הפריטים תלוי במורכבות פעילות השחקן;

כל פריט מפורק לרשימת מאפיינים, אשר מייצגים את הפריט. מספר המאפיינים תלוי במורכבות הפריט;

כל מאפיין מפורק לגורמי מפתח. מספר גורמי המפתח תלוי במורכבות המאפיין;

כל גורם מפתח מפורק לאינדיקטורים. מספר האינדיקטורים תלוי במורכבות גורם המפתח;

כל אינדיקטור מפורק למספר קבוע של פרמטרים.

כמה מדדים צריך באמת למדוד? מאיה גל

bottom of page