top of page

מַדָּדֵי עוצמת האנשים (Human Index)

מדדים, לצורך הערכת קימות, מבטאים את יכולותיו של שחקן לספק ערך לאחרים, כלומר להפיק תוצרי ליבה. למרבה הצער, אי אפשר להפיק תוצרי ליבה ללא אנשים בעלי הכישורים המתאימים שיוכלו לקיים תקשורת בין-אישית אפקטיבית ביניהם.

פעילות האנשים מבוצעת בתוך הארגון ומחוצה לו.

חוסנו של ארגון נקבע על פי מגוון רחב של תחומי פעילות - ראו את מיפוי החוסן הפנימי. מבלי להמעיט מערכם של גורמי הקימות האחרים  האנשים היו וישארו תמיד במרכז ופעילותם משפיעה על כל שאר גורמי החוסן.  

את פעילות האנשים פירקנו לחמישה רבדים, אשר מכסים חלק ניכר ממגוון הגורמים אשר משפיעים על הצלחותיהם או כישלונותיהם, כדי לתרגם רעיון לדבר מה שאחרים זקוקים להם. אנו ממשיכים לחפש שיטות וכלים שיאפשרו לנו למדוד הן את הכמות והן את האיכות של כל אחת מפעילויות האנוש שמוצגות בתרשים. 

כאשר אפשר למדוד, אז אפשר גם לנהל כלומר לתכנן יעדים כמותיים, לפעול להשגתם ולמדוד את הפער שבין התכנון לביצוע. תהליך מסוג זה הוא תהליך מבוקר כאשר הוא מבוצע ברוח התהליך האבולוציוני, אשר כולל שלב של הפקת הלקחים

פירוק מרכיבי האנשים.png
bottom of page