top of page

קַיָּמוּת  (Sustainability)

קימות, נגזרת מהמילה קיים ומבטאת את היכולת לקיים תהליך או מצב לאורך זמן. מערכת בת קיימה באקולוגיה היא מערכת שהמגוון הביולוגי שלה ופוריותה נשמרים לאורך זמן (ויקיפדיה).

תפיסת הקימות אינה מובנת מאליה וההוכחה לכך היא ריבוי הפרשנויות למושג הזה. חוסר האחידות בהגדרות השונות מטעה ומבלבל.

קימות חברתית, למשל, מחפשת דרכים אשר יאפשרו לחברה האנושית להמשיך לתפקד ולהתפתח מבלי לכלות את עצמה.

קימות פיננסית, אשר אומצה על ידי העולם העסקי, המערכת הבנקאית והביטוחית, התעלמה במשך תקופה ארוכה מהשפעת הקימות החברתית, על סיכויי הקימות. בין מדדי הקימות על פי אותה תפיסת עולם פיננסית, לא נקבעו מדדים להערכת איכות התקשורת, למשל, בין חברי ההנהלה לבין עצמם (אשר יכולים להשפיע על רמת הקימות) ולפיכך, הערכת פוטנציאל הצמיחה של ארגון אינו מתייחס כלל להשפעת האינטליגנציה הרגשית (EQ) של רובד המנהלים או של רובד ספקי השירות. התקבל מצב מעוות שייחס חשיבות עליונה למצב הפיננסי (אשר, למעשה, מעיד על הצלחות העבר) לצד התעלמות מוחלטת מטיב התקשורת הבין-אישית (אשר יכולה להשפיע על פוטנציאל הצמיחה העתידית). יציבות פיננסית אינה מסייעת לארגון שבו חברי ההנהלה צהובים זה לזה ולכן גם אינה מעידה על עתיד הארגון...

באופן דומה, קימות אקולוגית מייחסת חשיבות משנית להשפעת התרבות הארגונית ולסגנון פעילות השחקנים הפנים ארגוניים או למערכת האילוצים אשר נובעת מהדינמיקה ברשת הערך, אשר מעצבת את התנהגות השחקן וכך את התייחסותו לטבע. בפועל, כל אלה (וגורמים רבים אחרים) משפיעים על סיכויי הקימות הכללית. כיום אנו מבינים יותר כי הקימות האקולוגית (החשובה בפני עצמה) מהווה מרכיב אחד בלבד ממגוון מרכיבי הקימות הנוספים של האנושות...

השאלות שנותרו פתוחות הן רבות וסבוכות. מה היא השפעת סולם הערכים של שחקן על רמת הקימות שלו? כיצד משפיעים ניגודי אינטרסים בין עמיתים לבין עצמם או בין שחקני ליבה לבין שחקני תמיכה? כיצד פרופיל פעילות SMI של שחקן משפיע על יכולתו לטפס במעלה מדרג הערך (או להידרדר במורד המדרג)? בשלב הזה ברור כי הגדרת הקימות צריכה להיות הוליסטית ולא ממוקדת בתחום מסוים של פעילות השחקן.

שרשרת.png

ניתן לדמות את הקימות לשרשרת המורכבת מרצף של חוליות* הקשורות זו לזו. חוזקה של השרשרת נקבע על פי חוזק החוליה החלשה ביותר כשם שרמת הקימות תלויה במרכיב הקימות החלש ביותר.

נושא התלות ההדדית משמעותי ביותר, בהקשר למושג הקימות והוא מדגיש את הדרישה להתייחס לנושא הזה בצורה הוליסטית.

לקימות היבטים בנושאי ביטחון, כלכלה, בריאות, חינוך, רווחה, הון אנושי, הון אינטלקטואלי, סגנון פעילות איכות התהליכים הפנים-ארגוניים, תפיסת העתיד, התרבות הארגונית בכלל וסולם הערכים בפרט ועוד ועוד.  הפירוט נמצא במענה לשאלה מה הם מרכיבי הקימות אשר מפורט בהמשך.

ככלל, מושג הקימות יהיה ברור יותר לאחר שנבין את התשובות לשבע שאלות הזהב.

שבע שאלות הזהב

  1. מה          - מה היא קימות הוליסטית ומה הם מרכיביה?

  2. מדוע       - מדוע הבנת מושג הקימות (ובעיקר יישומה) כה חשובים, הן בהיבט העיוני והן בהיבטים הפרקטיים?

  3. מי           מי הם השחקנים אשר מושפעים ומשפיעים על איכות ניהול הקימות?

  4. מתי        - מתי נדרש לממש את השלבים השונים של שלבי ניהול הקימות? 

  5. מיקום     היכן נדרש לממש כל אחד מהשלבים שתוארו במענה לשאלה מתי?

  6. מהלכים  - כיצד  ניתן  לנהל  את  רמת  הקימות בהדרגה?
                    ואיך מיישמים קימות מורכבת, בצורה פשוטה (KISS - Keep It Simple, Stupied)?

  7. מה אם   -  מה הוא מקומו של המזל בניהול הקימות וכיצד ניתן לצמצמו באמצעות ניהול סיכונים וניהול הזדמנויות;

מענה לשאלות הזהב הללו, מספק מסגרת אסטרטגית, ניהולית וביצועית לעיצוב ולשימור רמת הקימות של פרט, משפחה, קהילה, צוות, וארגון בכל אחד מהמגזרים במשק, ובכלל זה למדינה ולאנושות כולה...

מדוע
מה
מהלכים
מתי
מי
מיקום
מה אם
bottom of page