top of page
עכשיו הזמן.png

מתי נדרש לממש את השלבים השונים של שלבי ניהול הקימות?

השורות הבאות עשויות להיות אפקטיביות, לאחר עיון במענה לשאלות הזהב הבאות:

את הקימות נדרש לנהל ברציפות - הן בתקופות הצלחה ובוודאי במהלך משבר או לקראת משבר, לאחר כישלון, בתחילת כל פרויקט, במהלכו ובסיומו.

ככלל, ניהול קימות צריך להיות הרגל. האיום הגדול ביותר של ניהול הקימות הוא דחיינות

את הקימות נדרש לנהל במהלך כל מצבי הפעילות של כל שחקן, לאורך כל מחזור החיים של כל פרויקט.

תפיסת הקימות מיושמת באמצעות תהליך אבולוציוני בזמן הטיפוס במעלה מדרג הערך.

bottom of page