top of page

משבר (Crisis)

משבר (מלשון שבר) מייצג מצב מורכב ובלתי צפוי (מבחינה סוביקטיבית).  

משבר נובע משינוי חד במצב פעילות השחקן אך גם עלול להתפתח בעקבות התדרדרות מתמשכת.

מצב משברי מעמיד במבחן את יכולת ההתמודדות של שחקן עם הנסיבות המשתנות.

יציאה ממצב משברי נתפסת (במקרים רבים) על ידי השחקן השרוי במשבר, כמבוי סתום - בלתי ניתנת לפתרון מעשי.

יציאה ממצב משברי תלוי בחוסנו של השחקן קרי ברמת הקימות שלו. על פי גישת winwinwin, מידת הקימות של שחקן מתבטאת במדרג הקימות שלו.

עיינו גם במושגים הבאים:

דוגמאות של משברים:

משבר הסאב-פריים

משבר החובות בארה"ב

משבר אמון במשטרה

מהו משבר נפשי?

משבר הדיור

פרופ' ערן פייטלסון

על סף שואה אקולוגית

משה ובני ישראל במשבר אמון

היהודים באים

60 שניות על משבר אמון

משבר פיטורים

משבר הומניטארי בעזה

משבר הסיעוד

איום חברתי קשה

על משבר הדיור ודוח המבקר

עימות בנושאי המשבר הכלכלי

ירון זליכה - שלמה מעוז

מלחמת עולם משבר כלכלי

משבר החינוך

הרב דודי ברוורמן

משבר בזוגיות

bottom of page