top of page

 שַׂחְקָן (Player) 

שחקן הוא אחת, או יותר, מהישויות הבאות:

  • פרט (אדם) הפועל בסביבה אנושית כמו משפחה (הפרט הוא הורה או ילד);

  •  ארגון (או חֶבְרָה) בסביבה בה פועלים ארגונים או חברות (שחקנים) אחרים;

  • עסק (הפרטים הם מעסיק ומועסקים); 

  • קהילה (הפרט הוא חבר);

  • מדינה (הפרט הוא תושב);

  • ועוד.

שחקן פועל ברשת ערך אחת או יותר, כדי להשיג מטרות שיספקו את צרכיו.

שחקן, על פי תורת המשחקים, הוא יחידה אוֹרְגָּנִית הפועלת בסביבה קיומית (מגרש משחקים או רשת ערך).

השחקנים האינטרינזיים (הפנים-ארגוניים) פועלים במסגרת פעילות הארגון - ברשתות הערך הפנימיות.

השחקנים האקסטרינזיים (החיצוניים) פועלים מחוץ למסגרת הארגון - ברשת הערך של הארגון. 

בכל רשת ערך פועלות קבוצות אחדות של שחקנים בעלי מאפיינים דומים (כמו אנשים בארגון, בתי-אב בקהילה, אגפים במפעל, מפעלים בתעשייה, מדינה בקהילת העמים וכו').

לכל שחקן יש מבנה אישיות אופייני, מערכת של  אינטרסים אישיים, סולם ערכים ודחפים אשר מניעים את התנהגותו. האינטרסים מוכתבים על ידי מערכת של חוקי קַיָּמוּת ונחקרים במסגרת מדעי החברה, מדעי ההתנהגות ובעת הזו גלשו גם לתחומי הניהול.

גישת Win3 מבחינה בין שתי קבוצות עיקריות של שחקנים: אינטרינזיים ואקסטרינזיים.

 

בכל קבוצה של שחקנים ניתן לאבחין בשלושה אבי-טיפוס אשר מייצגים שלושה סגנונות התנהגות שונים, ולעיתים קונפליקטיביים. תפישות העולם וסגנונות החשיבה של הטיפוסים הללו הם שונים בתכלית.

למעשה, פרופיל הפעילות של כל שחקן בכל קבוצה, מורכב מתמהיל ייחודי של מאפייני SMI.

המגוון או רמת השונות של קבוצת שחקנים, מייצגת את עוצמותיה וחולשותיה. הפוטנציאל להגיע להישגים גבוהים ומיוחדים, תלוי ברמת השונות

bottom of page