top of page

מודל SMI הבסיסי (The basic SMI Model)

תרבות מיוצגת על ידי תמהיל של פעילויות אנושיות. פעילות מתבטאת בהתנהגותו של שחקן קרי במעשיו, במחדליו ובמחשבותיו.

סגנון ההתנהגות מניב מכלול של הצלחות וכשלים אשר מעצבים, בסופו של דבר, את התרבות הארגונית. 

לתפיסתנו, פעילות אנושית היא תמהיל של שלושה מאפייני פעילות:

 

 

 

 

מודל SMI מייצג תמהיל של שלוש פעילויות אנושיות כפי שנראה בתרשים.

המודל מכיל שמונה אזורים המייצגים שמונה אבי טיפוס של תרבויות ארגוניות, על פי היקף הפעילויות. חוסר פעילות = 0:

S00  - תרבות של ארגון במצב עוברי הכוללת פעילות אסטרטגית בלבד (כדוגמת חברת Seed, למשל);

SM0 - תרבות המייצגת מצב דגירה הכולל פעילות אסטרטגית וניהול (תכנון והיערכות לקראת ביצוע) אך ללא הפקת מוצרים או שירותים לצרכנים;

S0I  - תרבות המייצגת מצב ילדי הכוללת פעילות ללא ניהול (כדוגמת חברת הזנק בתחילת דרכה);

0M0 - תרבות המייצגת מצב דמנציה, הכוללת ניהול בלתי מבוקר, לא יעיל ולא אפקטיבי - חסר אסטרטגיה וללא הפקת מוצרים או שירותים לצרכנים;

0MI - תרבות המייצגת מצב שליטה ביורוקרטי, שהצליחה לנוון את הפעילות האסטרטגית (בעיקר בעקבות הצלחה מוכחת אך ללא היערכות לעתיד);

00I  - תרבות המייצגת מצב ינקות (בתחילת דרכו של יזם המנסה לממש רעיון). הפעילות מתבטאת בהפקת מוצר או שירות, ללא אסטרטגיה וללא ניהול;

SMI - תרבות המייצגת מצב בשלות הכוללת פעילות אפקטיבית ויעילה של כל שלושת מוקדי הפעילות.

000 - תרבות של קיפאון, ללא אסטרטגיה, ניהול או ביצוע (מצב של חוסר תפקוד מוחלט).

 

באמצעות המודל ניתן להמחיש את ההנחה כי איכות התוצאה של התפתחות רעיון תלויה בשלושת סוגי הפעילויות הללו:

  • אסטרטגיה - S: חשיבה ותכנון הוליסטי לטווח הארוך אשר תפוקותיה הן חזון, מטרות-על, מדיניות, ערכים, מפת דרכים וכדומה;

  • ניהול - M: תרגום תוצרי האסטרטגיה לתכניות ולמעקב אחר ביצוען;

  • ביצוע - I: תרגום התכניות למוצרים ולשירותים.

הפעילות הבעייתית ביותר מבין שלוש הפעילויות הללו, קובעת את גובה ההישגים (בדיוק כשם שהחוליה החלשה ביותר בשרשרת, היא אשר קובעת את חוזקה של השרשרת השלימה).

באמצעות מודל המצוינות השלם ניתן להסביר את הקשר שבין שלוש פעולות SMI לבין התרבות הארגונית, כפי שמתבטא בקימות השחקן.

SMI Basic.png
SMI תמהיל.png
bottom of page