top of page

פְּעִילוּת (Activity)

תִּפקוד. התנהגות אשר משקפת את מכלול היוזמות והתגובות לכשלים ולהצלחות (הגלויות והסמויות) לגירוי (פנימי או חיצוני).

גישת WinWinWin ממיינת את מכלול כל הפעילויות של שחקן לתשעה מוקדי פעילות.

פעילות של שחקן (פרט ו/או ארגון) מתבטאת בהתנהגותו ו/או במוצרים ו/או השירותים שהוא מספק.

פעילות מתבטאת בארבעה רבדים עיקריים (גשמי, רוחני, נפשי וחברתי) אשר קשורים זה לזה ומשפיעים זה על זה.

עיינו גם במושגים הנעה לפעולה, מחדל, מנגנון FFF,

מצבי הפעילות של שחקן נקבעים על פי תמהיל SMI של מאפייני פעילות השחקן.

 

דיאגרמת מצבי הפעילות מציגה את מגוון המצבים ששחקן יכול להמצא בהם.

גישת דיאגרמת המצבים משלימה ויתכן אף סותרת את גישת מחזור החיים שהוטמעה במאה הקודמת.

 

תורת אדיג'ס, למשל, מבוססת על עיקרון מחזור החיים.

bottom of page