top of page

דיאגרמת מצבי פעילות (Activity State Diagram)

מאפייני ההתנהגות של השחקנים משפיעים, בצורה משמעותית, על יכולות הארגון ועל הישגיו. לפיכך, תמהיל סגנונות הפעילות של השחקנים קובע את פרופיל פעילות הארגון.

שמונת הצירופים של שלושת סגנונות פעילות SMI, מייצגים שמונה מצבי פעילות. כל מצב פעילות מייצג אב טיפוס של ארגון בעל סגנון התנהגות ייחודי.

כאשר אחד ממאפייני הפעילות S או M או I משנה את ערכו, הארגון עובר ממצב פעילות אחד לאחר, כפי שמוצג בתרשים הבא.

הערה חשובה

דיאגרמת מצבי הפעילות מתארת טיפולוגיה של התנהגות ארגונית במוקד קימות אחד בלבד. לצורך הדוגמא, ארגון יכול לפעול במצב שליטה של ניהול ההון הפיננסי שלו, במצב ילדי בניהול ההון האינטלקטואלי שלו ובמצב דמנציה בניהול התהליכים הארגוניים.

מאמר בשם טיפולוגיה של אנשים וארגונים מסכם את הנושא.

bottom of page