top of page

אָב-טִיפּוּס (Prototype, Archetype)

למושג זה קיימות שתי משמעויות:

  • אב-טיפוס בהיבטים התנהגותיים / פסיכולוגיים / סוציולוגיים;

  • אב-טיפוס בהיבטים טכנולוגיים.

אב טיפוס - התנהגות

אָב-טִיפּוּס: (Archetype) ארכיטיפ - דימוי של ישותשחקןרעיון, או מצב פעילות של ארגון.

מאפייני אב הטיפוס כמו התנהגות, למשל, מוטמעים כמשקע בזיכרון האנושי כתוֹבָנָה. אנו מצפים להתנהגות אופיינית מסויימת של אב טיפוס.

על פי הטִיפּוֹלוֹגְיָה של גישת winwinwin אנו מזהים שמונה אבי טיפוס של שחקנים (ארגונים,  פרטיםשווקים, עמים וכדומה) אשר נגזרים

משלושת מאפייני SMI.

בעריכה

שלוש תבניות בסיסיות של חשיבה והתנהגות, על פי מודל SMI, מכתיבות את מידת הצלחתו של שחקן - S, M, I:

מעצבים, מנהלים ומבצעים הם שלושת אבי-טיפוס הבסיסיים, אשר משפיעים על התרבות הארגונית אשר משפיעה על יכולת הארגון לממש את מטרותיו - זו אשר מייצגת את פוטנציאל ההצלחה או הכשל בהשגת מטרות השחקנים. 

בפועל, קשה למצוא אב טיפוס המייצג את המעצב הטהור או את המנהל הטהור או את המבצע הטהור. לפיכך, התרבות הארגונית נקבעת על בסיס תמהיל שלוש הפעילויות האלה. תמהיל SMI משפיע, בצורה משמעותית, על חוסנו של הארגון (על פוטנציאל הקימות שלו). 

כפועל יוצא מתמהיל שלושת מאפייני SMI, מתקבלים שמונה אבי טיפוס של תרבויות ארגוניות. שלושת סגנונות ההתנהגות של  SMI מאפשר שמונה ארכיטיפים של מנהלים ושמונה אבי טופוס של תרבויות ארגוניות, כפי שמתבטא בטבלה :

תורות הניהול השונות מציעות מגוון מעניין של אבי טיפוס, הנובעים מסגנונות תקשורת, סגנונות התנהגות, סגנונות מנהיגותסגנונות ניהול, סגנונות עבודה, סגנונות למידה, סגנונות הוראהסגנונות חשיבה, סגנונות התמודדות, סגנונות של קבלת החלטות, סגנונות יישוב סכסוכים, סגנונות קוגניטיביים, סגנונות חיים וכדומה.

ארכיטיפ, לפי קרל יונג  *: מערכת מוּלדת המוטמעת בעולם הבלתי מודע של האדם אשר משפיעה על תפיסת עולמו ומדריכה אותו במחשבותיו ובמעשיו. למשל: האב-טיפוס של האם, אשר מוטמע בתת מודע של תינוק, ישפיע על תפיסת עולמו של התינוק במהלך חיו. (מבוסס על אנציקלופדיה  ynet)

אבחון טיפוסי אישיות

ניהול כמו כף יד

אבחון אישיותי

וניתוח פסיכולוגי

ארכיטיפים פסיכולוגיים בסיפורי מעשיות

אב טיפוס טכנולוגי

אָב-טִיפּוּס:  (Prototype) דגם ראשוני ניסיוני אשר מיועד לבחון את היתכנות של רעיון מבחינת הייצור, השימוש והכדאיות.

עיינו גם במושגים פיילוט, מוקאפ.

דוגמאות של אבי טיפוס: גלגל, אפליקציה לניהול זמן, בנייה וייצור של אב-טיפוס

Mini Wind Turbine

Atlas, The Next Generation

bottom of page