top of page

שוק-מטרה (Market Goal)

 

שוק המטרה היא הסביבה העסקית אשר מיועדת למימוש הפעילות העסקית.

תכנית שיווקית ותכנית עסקית, מגדירות את האופן שבו בכוונת השחקן לנהל את האיומים וההזדמנויות שמספק שוק המטרה. שתי התכניות האלה מגדירות את  פעילות הליבה המתוכננת כל ארגון.

מאפייני שוק-מטרה הם גודל-שוק, פלח-שוק, ונתח שוק יחסי, לצד הדינמיקה של השוק, רשת הערך של שוק, אופי הרגולציה, וכדומה. את עיקר מאפייני השוק ניתן למצוא במאפייני השחקנים והתנהגותם ברשת הערך.

 

צפו בשיעורים לדוגמא, בנושא יסודות השיווק, במסגרת לימודי התואר הראשון בבית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי המכללה למינהל. המרצה מר שלומי לחנה.

שיעור 1:    צרכים,  רצונות, ביקושים, מוצר, מותג, סחורות, שירותים, תפיסות עסקיות, ערך לקוח, התאמתות, דיסוננס קוגנטיבי, תפיסות שיווק, תפיסת הייצור, תפיסת

                המכירות.

שיעור 2:    הסביבה השיווקית.

שיעור 3:    מודל פורטר, חסמי כניסה, חסמי יציאה, , חסמי תנועה, חסמי מעבר, תחליפים, כוח מיקוח, תחרות, מבנה ענפי, מונופול, דואופול, אוליגפול, אוליגפול 

שיעור 4:    מושגים בשיווק, צמיחה מוגברת, מודל ANSOFF, פיתוח שווקים, פיתוח מוצר, הגוונה, צמיחה משלבת, שילוב אנכי לפנים, שילוב אנכי לאחור, שילוב אופקי.

שיעור 5:    מחקר  שיווקי,  מידע  שיווקי,  פילוח  שוק,  נתח  שוק,  CRM, מודיעין  שיווקי, מחקר אתנוגרפי, קבוצות מיקוד, People Meters, שאלון מקוון, חיזוי ביקושים,

                פוטנציאל שוק, שוק fMRI, חדירת מוצר, שיווק המוני, שיווק לגומחות.

שיעור 6:    ניתוח סביבה תחרותית אסטרטגיה מוצרים.

שיעור 7:    מפה תפיסתית,  מיצוב מחדש,  מוצר צפוי,  מוצר מועשר,  מוצרים מתכלים,  מוצרים בני קיימא,  שירותים,  מוצר נוחות,  מוצר חיפוש,  מוצר ייחודי,  תמהיל

                מוצרים.

שיעור 8:    אסטרטגיה תקשורתית.

שיעור 9:    אסטרטגיות המחרה.

שיעור 10: אפלייה, המחרה.

שיעור 11: אסטרטגית הפצה, ניהול ערוצי הפצה.

שוק התעסוקה העתידי

שוק העבודה העתידי

bottom of page