top of page

מוֹקֵד פְּעִילוּת (Activity Center)

פעילות היא מכלול התגובות (הגלויות והסמויות) לגירוי (פנימי או חיצוני).

פעילות גלויה מתבטאת בהתנהגות (שניתנת לצפייה).

על פי גישת winwinwin, ממיינים את מכלול כל הפעילויות של שחקן לתשעה מוקדי פעילות בתוך מדרג החוסן הפנימי של השחקן.

מוקד פעילות מייצג את רמת ואיכות התפקוד של שחקן.

לכל שחקן קיימים תשעה מוקדי פעילות אשר מייצגים את רמת ואיכות תפקודו, כדלקמן:

  • שלושת מוקדי עוצמת הליבה: . . . . . . . . {תוצרי ליבה, תשתיות ליבה, תהליכי ליבה }

  • שלושת מוקדי עוצמת ההון:. . . . . . . . . . { הון מוחשי, הון אינטלקטואלי, הון אנושי }

  • שלושת מוקדי עוצמת התרבות הארגונית: { מבנה ארגוני, תהליכים ארגוניים, יזמות }

כל תפקודי הארגון נכללים בתוך תשעה מוקדי הפעילות הללו. 

bottom of page