top of page

מיפוי החוסן הפנימי של שחקן (Mapping the strength of a player) 

חוסנו של שחקן מייצג את רמת הבשלות / היציבות / הבגרות שלו.

חוסנו של שחקן  מייצג את הסבירות שהשחקן ישיג את חזונו (ובכלל זה את מטרותיו ויעדיו) לאורך זמן. 

חוסנו של כל ארגון תלוי בעוצמת הליבה שלו, בעוצמת ההון שלו ובעוצמת התרבות הארגונית אך מעל הכול בעוצמת האנשים שבעזרת כישוריהם הם עשויים להגיע למצוינות בתחומי הליבה ההון והתרבות ובעזרת חוסר כישוריהם הם עלולים לפגוע בחוסנו של הארגון ולפיכך גם ברמת הקימות שלו. 

 

 

 

מפת החוסן של שחקן (פרט או ארגון), משרטטת את מוקדי העוצמות והחולשות העיקריות שלו, באמצעות פירמידת מוקדי פעילותו. 

רמת החוסן של שחקן, נקבעת על בסיס מגוון רחב של מאפיינים, שאותם חילקנו לארבעה מוקדי פעילות: ליבה, הון, תרבות ואנשים.

מטבע הדברים, כל מוקד קימות פעילות מיוצג על ידי עוצמות וחולשות.

ארגון מעצים את יכולותיו כאשר התרבות הארגונית מעודדת שׁוֹנוּת אשר מובילה לבניית צוותים משלימים שבהם חוזקות האחד מפצות / משלימות את חולשות האחר. 

הצוותים המשלימים כוללים מומחים בתחומם, אשר מטרתם להעצים את יכולות הארגון בתשעת מוקדי פעילות השחקן.

תשעת מוקדי הפעילות מוצגים בתרשים. 

מרכיבי הליבה, מרכיבי ההון ומרכיבי התרבות הם האמצעים שהאנשים מפתחים, משמרים ונעזרים בהם

לצורך השגת ייעודם, חזונם מטרותיהם

ובאופן זה הם מעצבים ומשמרים את החוסן.

©

©

©

©

©

©

מפת החוסן.png

מפת החוסן מדגישה את ארבעת מוקדי העוצמה/החולשה של השחקן, באמצעות צבעים:

אסטרטגיה, ניהול, ביצוע ומיתוג.

מפת החוסן 2.png

השימוש במפה זו בא לידי ביטוי בחישוב (כמותי) של רמת החוסן. חוסן יכול לקבל את הערכים בין 0 ל-10, כפי שמוצג בפרק מדדי קימות

בכל מקרה, ערכה המספרי של תוצאת חישוב רמת הקימות של שחקן היא פונקציה של רמת החוסן.

bottom of page