top of page

גישת התַּהֲלִיךְ האֵבוֹלוּצְיוֹנִי (The Evolutionary Process Approach)

תהליך אבולוציוני (בשונה ממהפכה) הוא תהליך שינוי הדרגתי (ואיטי) אשר מורכב מאוסף של צעדים קטנים (!!!) המובילים להתאמת הפעילות של שחקן ליכולות של עצמו ולשינויים פנים וחוץ ארגוניים.

לכל צעד בתהליך האבולוציוני אנו מייחסים שלושה היבטים שונים אשר מתבטאים בשלוש פעילויות משלימות - אופרטיביות קטנטנות ומבוקרות

  • פעילות אשר מתבטאת בצעדים ניהוליים - M - Managerial steps;

  • פעילות אשר מתבטאת בצעדים מקצועיים - V - Vocational steps;

  • פעילות אשר מתבטאת בצעדים אישיים - P - Personal steps.

 

מבחינה פנים-ארגונית, התהליך מיועד לזהות ולחזק בהדרגה את חולשות השחקנים הפנימיים ובמקביל להעצים בהדרגה את חוזקותיהם.

התהליך האבולוציוני, מבחינת ההשתלבות ברשת הערך, מתבטא באיתור הדרגתי של איומים והזדמנויות כדי ליזום פעילות אשר תסייע להתמודד עם האיומים ולנצל את ההזדמנויות לקדם את מטרות השחקן.

 

התהליך האבולוציוני מוביל להתפתחות הדרגתית של הפרט או הארגון, על פי עיקרון הקָאִיזֶן.

במהלך מימוש כל אחד משלבי התהליך האבולוציוני, מפיקים תוצרי ביניים אשר ישרתו את הפעילויות במהלך שלבים אחרים של התהליך האבולוציוני.

מימוש תהליך אבולוציוני, של תהליכי הליבה ושל התהליכים הארגוניים, הופך את הארגון לארגון לומד ולוּ בזכות השלב השביעי - שלב הפקת הלקחים.

כל אחד מהתהליכים (החל באסוף הנתונים, דרך שלב הביצוע וכלה בהפקת הלקחים), מתנהל במתכונת של שיפור הדרגתי אשר מתאים את יכולות הארגון לדינמיקה ברשת הערך החיצונית והפנימית כאחת.

התרשים הבא מציג את מגוון שלבי התהליך האבולוציוני ואת תוצרי הביניים שלו.

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

©

התהליך האבולוציוני מורכב משבעה שלבים

לחץ על שלב (מלבן)  בתרשים, כדי לקבל את תיאורו המפורט. 

תרשים התהליך האבולוציוני מוצג משמאל.

ארבעת הצעדים האחרונים (תכנון, היערכות, ביצוע והפקת לקחים) מזכירים את מעגל האיכות שהוצג לראשונה על ידי דמינג:

PDCA = Plan-Do-Check-Act

הערה חשובה

התהליך האבולוציוני, בהקשר להתנהגות ארגונית, אינו קשור לתפיסת האבולוציה הביולוגית, למרות שמוטיב הברירה הטבעית הוא חלק משמעותי ממהות ההתנהגות הארגונית.

bottom of page