top of page

ניהול על פי הוראות:   (MBI – Management By Instructions)

ניהול המבוסס על הוראות עבודה ותיאור מפורט של כל פרט בביצוע.

לניהול מסוג זה יש יתרונות רבים בתהליכי שגרה כמו בקווי ייצור, ביקורת איכות וניהול מלאי. גישת MBI מתאימה גם לפעילות של טייס, רופא מנתח, אחות בבית חולים וכדומה. במלים אחרות, גישה זו אינה מתאימה רק למגזר מסוים במשק או לעובדי הצווארון הכחול בלבד.  

על פי מתכונת עבודה כזו, משיגים יעילות גבוהה והיקף הטעויות קטן משום שהשיטה אינה מאפשרת אלתורים.

 

החסרונות הבולטים של MBI מתבטאים בדביקות במילה הכתובה, התנהלות במתכונת של "ראש קטן", בריחה מאחריות וכדומה. מיקוד יתר בתהליך ביורוקרטי מהסוג הזה, עלול לגרום להתעלמות מערכים ומטעויות כדי שלא להתעמת עם הממונה. מיקוד יתר בתהליך ביורוקרטי מהסוג הזה, מסייע לשחקנים רה-אקטיביים, לפעול במתכונת של "ראש קטן" ומשרת את תרבות הכסת"ח.

 

רבים בטוחים, גם במאה ה-21, שתפקיד העובד (וכל אחד אחר במדרג הארגוני) הוא למלא את אחר הוראות הממונה כלשונן, כדי להבטיח את מקום עבודתו. חשיבה ניהולית כזו מבטיחה, לכאורה, את מעמד המנהל / המפקד ומחזקת את סמכותו.

במתכונת העבודה על פי הוראות, לכל עובד מוגדרים תחומי אחריות ברורים.

סגנון העבודה מתבטא בשיגרה של פעולות החוזרות ונישנות. סגנון עבודה כזה מקפיא שינויים. הפעילות מתקיימת על בסיס רשימות תיוג שאסור לחרוג מהן. כל החורג מהוראות העבודה - נענש. השיטה הזו אינה מאפשרת גמישות ואילתור - כל חריגה מהמלה הכתובה מחייבת את אישורי הממונים ולכן התגובה לאירועים בלתי צפויים היא איטית ועלולה לפגוע דווקא ביעילות.

 

העובדים, במתכונת מעין זו, נתפסים כבורג במכונה משומנת היטב בארגון שנמצא במצב שליטה (על פי דיאגרמת מצבי הפעילות).

ניהול על פי הוראות התפתח בתקופת המהפיכה התעשייתית.

נעשה ונשמע

הרב אורי שרקי

נעשה ונשמע

יעילות בזמנים המודרנים

©

©

©

©

©

©

bottom of page