top of page

יעילות (Efficiency)

מדד של תהליכי ביצוע. יעילות מתבטאת בשימוש ראוי במשאבים העומדים לרשות המבצע להשלמת משימתו.

משמעות המושג יעילות היא "לעשות את הדבר נכון" בעוד שמשמעות המושג אפקטיבית היא "לעשות את הדבר הנכון".

 

צפו בדיון שבמהלכו נבחן הקשר שבין יעילות לתכליתיות - הסרטון בתהליכי עריכה ואישור.

יעילות נמצאת במאגר הערכים של פתרונות Win3.

חשיבה תוצאתית ותהליכית

האם Waze יעיל או אפקטיבי?

על ההבדל שבין יעילות לאפקטיביות

דוגמאות של יעילות בעבודה
מקור לא ידוע

יעילות 

יעילות וניהול זמן

יעילות ואפקטיביות

יעילות בזמנים המודרנים

bottom of page