top of page

ניהול על פי ערכים (MBV – Management By Values) 

תפיסת עולם ניהולית הקובעת כי ארגון יצליח כאשר ערכים מכתיבים את התנהגות השחקנים.

ניהול על פי ערכים משמש את מעצבי המדיניות ומעצבי התרבות הארגונית (טיפוסי S). גישת MBV אמורה לשמש כבסיס האידיאולוגי לכל הפעילויות המבוצעות על ידי כל שחקני הארגון או מטעמו.

גישת הניהול על פי ערכים מניעה שחקנים לפעולה באמצעות זיקה בין שלוש קבוצות של ערכים (מוסריים, רגשיים וכלכליים) לבין מטרות. גישה זו עשויה לתרום לקידום הפעילות של שלושת סגנונות SMI בנסיבות אשר מאפשרות חופש פעולה, עצמאות בקבלת החלטות, רגישות לצרכים של אחרים ורמת אחריות אישית גבוהה.

©

©

©

כל הזכויות שמורות © לשמעון דולן ואבישי לנדאו

על פי הספרים:

מה שחשוב... באימון. אימון על פי ערכים

ניהול על פי ערכים

המודל פותח ותוקף במשך שנים ארוכות על ידי פרופ' שמעון דולן בקנדה

בתהליך בדיקת שלימות התכנון (של משימה, למשל) ניתן להיעזר בעקרונות של ניהול על פי ערכים. בבדיקת שלימות התכנון מציפים שתי שאלות יסוד:

  • האם מימוש המשימה מקדם את האינטרסים הרצויים על פי חזון הארגון?

  • האם ביצוע המשימה יתאים לסולם הערכים המוטמעים בקוד האתי של הארגון ובתרבות הארגונית?

©

©

©

משחק הערכים למשפחה

ניהול על פי ערכים

bottom of page