top of page

ראקטיביות   (Re-activity)

מושג שהוטבע על ידי סטיבן קובי.

רה-אקטיביות היא אדישות למתרחש ברשת הערךפסיביות שמתבטאת בחוסר יוזמה, הימנעות מפעולה, התעלמות מהפעילות המתרחשת בסביבה הקיומית או בסביבת העבודה בעקבות אכזבה, אובדן תקווה ותסכול מחוסר האפשרות להשפיע כדי לשפר את המצב.

שחקן ראקטיבי אינו מבחין ברשת הארגונית ונתקל ומסתבך בה. שחקן ראקטיבי מופתע שוב ושוב מאירועים "בלתי צפויים", לכאורה. הוא משוכנע שהעולם נגדו וכולם פועלים בצורה בלתי הוגנת כלפיו. שחקן ראקטיבי תמיד מצפה לתמיכה ולעזרת אחרים. שחקן מסוג זה מהווה טרף או מטרד לקבוצות שחקנים אחרות.

 

עיינו גם בערכים פרואקטיביות, ליאקטיביות.

bottom of page