top of page

לִי-אָקְטִיבִיוּת (Le-Activity)

סגנון חשיבה האופייני להתנהגות של מנהיג אשר פועל לשינוי דפוסי חשיבה קיימים.

פעילות לי-אקטיבית היא התנהגות מנהיגותית אשר יוזמת שינויים בשונה מפעילות רה-אקטיביות (המתעלמת משינויים) ומפעילות מפרו-אקטיבית (המגיבה לשינויים).

חשיבה ליאקטיבית פורצת את גבולות התפיסה המקובלת בזמן נתון.

המושג ליאקטיביות מורכב משני חלקים: לִי כנגד Leadership (מנהיגות) ואקטיביות כנגד Activity (פעילות) וביחד - פעילות מנהיגותית.

על ההבדל שבין פרו-אקטיביות לבין לי-אקטיביות אוכל לציין כי פרו-אקטיביות מייצגת תגובה לאירוע שמישהו אחר יזם. פרואקטיביות מבטאת בעירנות למה שמתרחש ברשת הערך ושחקן פרו-אקטיבי מגיב לאירועים - בצורה חיובית אבל עדיין מגיב.

סטיבן קובי, שהגדיר את מושג הפרו-אקטיביות לראשונה, הכיל שתי תכונות במושג אחד שכדאי להפריד ביניהם. סטיבן קובי התעלם מההבחנה שבין שחקן המגיב לסביבה לבין שחקן שיוצר את כללי המשחק: 

  • שחקן פרו-אקטיבי מבחין בחבלים השקופים ובחוטים הדקיקים שמרכיבים את רשת הערך ולא נכשל בהם אלא להיפך - משתמש בהם כבמנוף להצלחתו ברשת הערך. שחקן פרו-אקטיבי עלול להיעזר ברגישות כזו לדינמיקה ברשת הערך, גם לצורך השגת מטרות שליליות;

  • שחקן לי-אקטיבי טווִה את החבלים והחוטים בעצמו. הוא מארגן אותם, קושר קצוות ביוזמתו ומציב מטרות ויעדים. שחקן לי-אקטיבי יוזם משהו שלא היה לפני כן ולכן הוא לא סתם שחקן עירני וחיובי אלא מנהיג שאינו רק מגיב אלא יוצר מצבים חדשים שאחרים מגיבים להם (או אף נאלצים להגיב להם).

בניגוד לשני סוגי השחקנים הללו, טיפוס רה-אקטיבי הוא אדיש לסביבה, אינו רגיש ואינו מודע לקיום החבלים והחוטים, הוא לא מבחין בהם ולכן נכשל בהם שוב ושוב...

bottom of page