top of page

מנהיגות (Leadership)

מספר ההגדרות של המושג מנהיגות כמספר החוקרים אשר חוקרים את הנושא (פרופ' רונית בוגלר).

מנהיג הוא שחקן המעורר השראה. בהתאם לזאת, מנהיגות הוא תהליך של השפעה על פעילות של צוות לצורך השגת מטרה;

מנהיגות היא תכונה של מנהיג.

מנהיגות היא יכולתו של שחקן להוביל שחקנים אחרים לאפיין ולממש חזון משותף אשר יוביל לשינוי, באמצעות השפעה מרבית וסמכות מזערית. (נגזר ממילוג).

מנהיגות מתבטאת ביכולת להניע שחקנים אחרים לפעולה.

מנהיגות נמצאת במאגר הערכים של פתרונות Win3.

לעיון נוסף

כוחה של מנהיגות

6 דקות, מאי 2013

מנהיגות על פי הקבלה

מנהיגות עסקית ע''פ חכמת הקבלה

הצדדים האפלים

של מנהיגות כריזמטית

מנהיגות

bottom of page