top of page

שָׁלָב אִרְגּוּן הַנְתוּנִים (Data Organization Stage)

השלב השני בתהליך האבולוציוני שתכליתו לתרגם את הנתונים (Data) שנלקטו בשלב איסוף הנתונים - למידע (Information).

 

ארגון הנתונים מתבטא בקיטלוג שיטתי של הנתונים, כדי להקל על מציאתם בתהליכי חיפוש שיתקיימו בשלבים מאוחרים יותר.

 

בשלב ארגון הנתונים ממיינים את הנתונים לתשע קטגוריות, כמניין רבדי מדרג הקיימות - מטרות העל של הארגון כמו גם מיפוי אינטרסים, צרכים וערכים (כדי להעביר לטיפולם של בעלי ההתמחות המקצועית המתאימה).

כפועל יוצא, מקטלגים את המידע על פי אמות המידה המתאימות למאפייני פעילות הארגון.

הנתונים אשר נאספו בשלב הקודם, אינם בהכרח מדוייקים או שלמים. הנתונים הללו עלולים להיות מבולגנים, קרי לא ממויינים, שמורים בתצורות שונות על פיסות נייר, במחשבים שונים, בזיכרון הביולוגי של המתחקרים אשר אספו את הנתונים, בתחושות בטן, בסיכומי ביניים מודפסים, בדוחות מילוליים, בסרטוני וידאו, בטבלאות מספריות וכדומה. המטרה היא לסנן את המוץ מהתבן, לארגן את הנתונים (שנתפסים כאמינים) בצורה מסודרת, שתהייה ברורה ופשוטה למציאת פרטי המידע אשר יידרשו במהלך ניתוח הנתונים, ובזמן קבלת ההחלטות וביצוען. 

בשלב זה של התהליך האבולוציוני, ועל בסיס מודל שבע שאלות הזהב - 7W, ננסה להשיב לשאלה "מה היא תמונת המצב הקיים" בדרך שבה נחליט באיזו תמונת מצב עתידית אנו מעוניינים, מה עלינו לעשות כדי להשיגה, באילו נסיבות (מתי), ומי יסייע לנו להשיג את המטרה הזו.

bottom of page