top of page

תַּהֲלִיךְ אֵבוֹלוּצְיוֹנִי - תהליך סְתַגְּלָן (Adaptive Process)

תהליך אבולוציוני הוא, למעשה, אוסף של צעדים המובילים להתאמת הפעילות של פרט או ארגון ליכולותיו ולשינויים פנים וחוץ ארגוניים. 

התהליך האבולוציוני הופך שחקן למומחה בתחומו.

לכל צעד בתהליך האבולוציוני אנו מייחסים שלושה היבטים שונים אשר מתבטאים בשלוש פעילויות משלימות - אופרטיביות קטנטנות ומבוקרות

  • פעילות אשר מתבטאת בצעדים ניהוליים - M - Managerial steps;

  • פעילות אשר מתבטאת בצעדים מקצועיים - V - Vocational steps;

  • פעילות אשר מתבטאת בצעדים אישיים - P - Personal steps.

מבחינה פנים-ארגונית, התהליך מיועד לזהות ולחזק בהדרגה את חולשות השחקנים הפנימיים ובמקביל להעצים בהדרגה את חוזקותיהם.

התהליך האבולוציוני, מבחינת ההשתלבות ברשת הערך, מתבטא באיתור הדרגתי של איומים והזדמנויות כדי ליזום פעילות אשר תסייע להתמודד עם האיומים ולנצל את ההזדמנויות לקדם את מטרות השחקן.

 

התהליך האבולוציוני מוביל להתפתחות הדרגתית של הפרט או הארגון, על פי עיקרון הקָאִיזֶן.

במהלך מימוש כל אחד משלבי התהליך האבולוציוני, מפיקים תוצרי ביניים אשר על אשמשו את הפעילויות במהלך שלבים אחרים של התהליך האבולוציוני.

מימוש תהליך אבולוציוני, של תהליכי הליבה ושל התהליכים הארגוניים, הופך את הארגון לארגון לומד ולוּ בזכות השלב השביעי - שלב הפקת הלקחים.

כל אחד מהתהליכים (החל באסוף הנתונים, דרך שלב הביצוע וכלה בהפקת הלקחים), מתנהל במתכונת של שיפור הדרגתי אשר מתאים את יכולות הארגון לדינמיקה ברשת הערך החיצונית והפנימית כאחת.

הטבלה הבאה מציגה את מגוון שלבי התהליך האבולוציוני ואת תוצרי הביניים שלו.

עובדות
תמונת מצב
משובים
מדדי הצלחה
משובים
תוכניות עבודה
משימות
משובים
הדרכה
תוכניות הדרכה
הוראות עבודה
נהלים
תכנית מדדים
משובים
דוחות
המלצות לתוכניות שיפור
המלצות לתוכניות מניעה
המלצות לפעולות מתקנות

תרשים התהליך האבולוציוני מוצג משמאל.

ארבעת הצעדים האחרונים (תכנון, היערכות, ביצוע והפקת לקחים) מזכירים את מעגל האיכות שהוצג לראשונה על ידי דמינג:

PDCA = Plan-Do-Check-Act

הערה חשובה

התהליך האבולוציוני, בהקשר להתנהגות ארגונית, אינו קשור לתפיסת האבולוציה הביולוגית, למרות שמוטיב הברירה הטבעית הוא חלק משמעותי ממהות ההתנהגות הארגונית.

עיינו בהמשך הפיתוח הרעיוני של המושג תהליך אבולוציוני

התהליך האבולוציוני מורכב משבעה שלבים

לחץ על שלב (מלבן)  בתרשים, כדי לקבל תיאור מפורט. 

bottom of page