top of page

נתונים (Data)

נתונים הוא מקבץ בלתי מאורגן של עוּבְדּוֹת (Facts) בלתי ממוינות ובלתי מאורגנות אשר נאספות ונשמרות בתהליך איסוף נתונים, שהוא השלב הראשון של התהליך האבולוציוני.

 

למעשה, ממשיכים לאסוף נתונים בכל שלבי התהליך האבולוציוני כחלק מתהליכי התחקור השגרתיים.

 

נתונים הם, למעשה, אוסף של עובדות המצטברות עוד לפני ארגונם ולפני ניתוח משמעותם והשלכותיהם המידיות והעתידיות.

 

עיינו גם במושגים מידע, ידע.

קורס ניתוח טכני פיננסי

שיעור ראשון - מגמה

bottom of page