top of page

יֶדַע (Knowledge)

ידע מבטא את הפוטנציאל לממש רעיון - את היכולת, ברמה העקרונית, להשתמש במגוון של נתונים (עובדות) כדי לממש רעיון, משימה או מיזם. כדי לממש את פוטנציאל הידע, יש צורך ברכישת מיומנות של ביצוע. ניסיון מתבטא במיומנות.

ידע הוא החולייה השלישית בשרשרת הלמידה של שחקן:

נתונים (Data)            מידע (Information)            ידע (Knowledge)             מיומנות (Skill)

 

ידע מתפתח בעקבות לימוד. מיומנות, נרכשת על בסיס של ידע והתנסות הצוברת ניסיון ויוצרת מומחיות.

על פי התהליך האבולוציוני (התרשים משמאל), ידע צריך לנהל והוא מתגבש בשלושה צעדים:

א. לאחר איסוף הנתונים מתקבל מצבור של עובדות (Facts) בלתי מאורגנות הקרוי נתונים (Data).

    ככלל,  קשה  לאתר  נתון  בהררי  הנתונים שאינם מאורגנים כהלכה ולפיכך נדרש תהליך של

    קטלוג הנתונים שנאספו;

ב. לאחר ארגון הנתונים, קטלוגם ותיוקם מתקבל מידע (Information) מסודר וממוין לפי נושאים,

    שקל להתמצא בתכניו, ולאתר בתוכו את פרטי המידע - הנתונים הרצויים;

ג. לאחר ניתוח המידע, מתקבל ידע (Knowledge) תיאורטי אשר עשוי לסייע להתמודד בצורה אפקטיבית ויעילה יותר להשגת מטרות;

ד. שימוש בידע התיאורטי (העיוני) בונה, בהדרגה, את הניסיון המצטבר, את המיומנויות הנדרשות להשגת מטרות ויעדים כמותיים ומעצבת מומחיות (ומומחים).

ידע מתבטא בשני היבטים:

    o בהבנת המידע, בהבנת משמעויותיו וביכולת להבין את השלכותיו על נושאים אחרים;

    o ידע הוא אמצעי אשר מאפשר רכישה של מיומנות, מומחיות וניסיון תוך כדי שימוש במידע.

ידע נוצר ומתפתח לאחר ניתוח המידע הנגיש ובזכות צבירת ניסיון בשימוש בנתונים ובמידע. ידע מתפתח בתהליך של למידה.

מיומנויות אפשר להתחיל לרכוש גם ללא כל מרכיבי נתיב המיומנויות (ראו תרשים משמאל):

נתיב המיומנויות.png

נתיב המיומנויות

שחקן חכם הוא שחקן שרכש מידע. אך לא, בהכרח, יודע להשתמש בו...

שחקן נבון הוא שחקן שיודע לתרגם את המידע שברשותו לפתרון בעיות ולהשגת מטרותיו.

לפיכך, חכם אינו, בהכרח נבון.

המוצר המובהק של ידע הוא יצירה של חוסר ידע.

פרופ' צחנובר

 ROI של ניהול ידע

במערכי שרות

ידע

הקשר בין ניהול ידע

להדרכת עובדים

שימור ידע מומחים

ד"ר מוריה לוי

ידע זה כוח

הרב ד"ר מיכאל לייטמן

דוגמא של ידע כללי: מדינת ישראל

האומנם מדובר בידע?

bottom of page