top of page
עיצוב ופיתוח הדרכה.png

עיצוב ופיתוח הדרכה

פרק 1 - מבוא

הדרכה וגישת שיפור הביצועים

ד"ר דני קליין

בפודקאסט ׳בית ספר לסמבה׳ מציג דר׳ צבי לירז מארג של שיחות אודות חינוך חדשני ולמידה מערבת ופעילה, עם תלמידים שלו בעבר ובהווה, עם מורים ועם מנהלים, עם שותפים ומפתחים, מהאקדמיה ומהשדה. לירז משוחח על PBL , על הצלחה ועל כישלון, על כיתה ובית ספר, על hth, על יזמות ועבודת צוות, על תשוקה וקפדנות, rigor & grit על משוב אמיתי ועל הערכה. לירז שואל על חוויות למידה משמעותיות שהטביעו חותם על אנשי השיח שלו, ובוחן אתם איזה דבר יחיד היו משנים כך שישפיע על דברים מהותיים בבית הספר. הפודקאסט הוא עוד אבן דרך במסע של 33 שנים.

בית הספר של המחר.png

למידה (Learning)

תודה לד"ר דן קליין ולמיכל פריד על הסיוע באפיון, הגדרה והסבר מושג הלמידה, על המקצועיות ושיתוף הפעולה. 

"...מחלקת הדרכה אמורה לשפר את ביצועי העובדים באמצעות תהליכי למידה כדי לתמוך ביעדי הארגון...", ​ניהול ההדרכה כיחידה עיסקית, ד"ר דן קליין.

למידה היא רכישה, הרחבה או שיפור של ידעתובנה, יכולת ומיומנות. למידה מאפשרת להפיק תועלת מהניסיון המצטבר בזכות חזרה על תגובות שהניבו תוצאות חיוביות בעבר (ויקיפדיה).

למידה הוא תהליך פנימי של שינוי יציב יחסית בהתנהגות, אשר אינו ניתן לתצפית ישירה ומשום כך הלמידה מוגדרת מיוצגת על ידי תוצאותיה אשר מתבטאות בהתנהגות (טקסטולוגיה).

הדרכה היא פעילות מבוקרת שנועדה לקדם תהליכי למידה בארגון. (ד"ר דני קליין, עיצוב ופיתוח הדרכה).

בהיבט האסטרטגי, הלמידה משפיעה על רמת הקימות של שחקן. רמת הקימות תלויה הן בחוסנו הפנימי והן בדינמיקה של סביבת הפעילות שלו (רשת הערך). למעשה, מיקומו של שחקן במדרג הערך משפיעה בצורה משמעותית על יכולת הקיום שלו. 

אחד ממרכיבי החוסן הפנימי קשור לכישורי הלמידה ואיכות ניהול הלמידה - ניהול ההדרכה.

ככלל, הדרכה הוא שלב בתהליך הלמידה של פרט בארגון. הדרכה תורמת לשיפור ביצועי הפרט והארגון כאחת. שיפור הביצועים משפיע הן על חוסנו של הפרט והן על חוסנו של הארגון וכך משפיע על רמת הקימות.

 

פרק 1 מספרו של ד"ר דני קליין עיצוב ופיתוח הדרכה (ראו קישור משמאל) מתאר את מסגרת שיפור הביצועים ומגדיר את מקומה של ההדרכה במסגרת הזו. ניהול נכון של פעילויות ההדרכה הוא תהליך שיטתי המבוסס על מודל מוגדר. הפרק מציג מודל הדרכה, ההיגיון המונח בבסיסו וכן מפרט כל אחד משלבי תהליך ההדרכה.

למידה נמצאת במאגר הערכים של פתרונות Win3.

לעיון נוסף

נושאים פתוחים 

ספרים

הארגון הלומד.png

הפרשנות למודל 70:20:10 

הרצאות

הגדה של למידה

מתודיקה

למידה משמעותית

The organizational learning cycle.png

עובדות מפתיעות בנוגע ללמידה

ג'ו בולר | TEDx סטנפורד

למידה בשיעור הפוך

למידה משמעותית

למידה

למידה משמעותית

פרופ' יורם הרפז, מאי 2014

הוראה לשם הבנה: עקרונות מנחים

 פרופ' יורם הרפז, אוטגוסט 2015

מה היא למידה טובה?

פרופ' יורם הרפז, יולי 2015

איך בתי ספר הורסים יצירתיות

ד"ר קן רובינסון

 למידה אפקטיבית

דני שטיינר, מכון פירם

סגנונות למידה

Learning styles | TEDxUWLaCrosse

הברכה והקללה בטכנולויות למידה

 פרופ' יורם עשת, מאי 2013

בניית בית ספר בענן

Sugata Mitra

bottom of page