top of page

שלב ניתוח נתונים (Data Analysis Stage)

השלב השלישי בתהליך האבולוציוני. שתכליתו לתרגם את המידע (Information) לידע (Knowledge).

תוצאות ניתוח הנתונים מציגות את תמונת המצב הקיים במונחים של חוסן וקימות.

דוח תמונת המצב מייצגת את חוסנו של השחקן כלומר את עוצמותיו וחולשותיו לצד ההזדמנויות והאיומים שמספקת לו רשת הערך.

על בסיס מודל שבע שאלות הזהב - 7W אנו מנסים להשיב,בשלב זה, לשאלות הבאות:

  • מדוע תמונת המצב היא כפי שמוצגת לאחר ארגון הנתונים?

  • מה אם - ניתוח איומים והזדמנויות - מה תהיינה תוצאות אירועים (רצויים ובלתי רצויים)

להרחבת הידע, עיינו בניתוח נתונים במחקר האיכותני, ניתוח נתונים במרכז למחקר גרעיני שורקמערכות מידע - ניתוח נתוניםשיטות מחקר כמותיות

ניתוח ועיבוד נתונים חלק 5

ניתוח ועיבוד נתונים חלק 4

ניתוח נתונים - שיעור 2

ניתוח ועיבוד נתונים חלק 3

ניתוח נתונים - שיעור 1

ניתוח ועיבוד נתונים חלק 2

ניתוח נתונים באקסל

ניתוח ועיבוד נתונים 1 מבוא

bottom of page