top of page

עוצמה (Power, Strength)

 

עוצמה מוכרת גם בשם כוח.

 

עוצמה (בניגוד לחולשה) נתפסת כיתרון יחסי אשר מתבטא בארבעה רבדים:

עוצמה ברובד הגשמי     - בעלי שרירים, בעלי כוח פיזי, בעלי מיומנויות ייחודית, בעלי נשק, ממון, מיניות, יופי וכו';

עוצמה ברובד החברתי  - בעלי תפקיד, בעלי עיסוק נדרש, בעלי מעמד-חברתי, בעלי קשרים-אישיים, בעלי השפעה, בעלי סמכות וכו';

עוצמה ברובד הרוחני    - בעלי תכונות מיסטיות (נתפסות), בעלי ידע, בעלי כישורים דידקטיים, בעלי כושר שכנוע וכו'; 

עוצמה ברובד הנפשי    - בעלי ביטחון עצמי המבוסס על תחושת יתרונות יחסיים בשלושת הרבדים האחרים.

בעלי היתרון היחסי משתמשים בעוצמתם, הנתפסת, לצורך עריכת שינוי החלטות/מצבים (באמצעות כפייה).

יתרון יחסי מוקנה על ידי שחקנים ברשת הערך, בעלי השפעה או בעלי סמכות. בעלי סגנון לי-אקטיבי.

 

כפייה מתבטאת באיומים (גלויים או מוסווים) או בהפעלת היתרון היחסי / העוצמה הנתפסת, לצורך ביצוע השינוי הרצוי לבעל היתרון היחסי.

bottom of page