top of page

מְיֻמָּנוּת (Skilled)

מיומנות מייצגת יכולת נרכשת או כישרון מוּלָד לממש פעולה מסוימת שמטרתה להניב תוצאה מבוקשת, באיכות, ביעילות ובאפקטיביות הרצויים.

מיומנות נרכשת באמצעות לימוד פורמלי, באמצעות התבוננות בכשלים ו/או בהצלחות של אחרים ובאמצעות התנסות אישית (עיינו במודל 70:20:10).

מיומנות נרכשת באופן הדרגתי. מבנה העולם הגשמי, הנפשי, החברתי והרוחני של השחקן, משפיעים על קצב רכישת המיומנות ועל שימור המיומנות האישית והצוותית לאורך זמן.

מיומנות תלויה ביכולות השחקן בארבעת העולמות שהזכרנו ולפיכך היא תלויה בהתנסויות קודמת, במוטיבציה, בתרגול, ובתנאי הלימוד והשגרה. תנאים פיזיים (כמו רמת העייפות, חוסר או עודף בחמצן, מידת הרעב או הצמא), תנאים נפשיים ולחץ סביבתי, משפיעים כמובן על יכולת רכישת מיומנויות חדשות ועל איכות השימוש במיומנויות קיימות.

שחקן אשר רכש מיומנות גבוהה במיוחד בתחום מסוים נקרא אומן.

מטרת החינוך, למשל, היא לאפשר לפרט לרכוש את המיומנויות הנדרשות לתפקוד בשגרת החיים ולהשתלבות ברשתות הערך הקשורות לתפקודו.

מפת החוסן הפנימי של שחקן מציגה את מגוון המיומנויות הנדרשות לתפקוד בשגרת החיים (לצורך הישרדות) ולצמיחה. 

מיומנות נמצאת במאגר הערכים של פתרונות Win3.

מיומנות הדיון

מיומנויות חברתיות

מיומנות - נאום המלך...

מיומנות

bottom of page