top of page

שָׁלָב הֲפָקַת לֶקַחים (Lessons Learned)

הפקת לקחים היא למידה מהניסיון, מוסר-השכל (בבילון)

שלב הפקת הלקחים הוא השלב האחרון, לכאורה, בתהליך האבולוציוני ומיושם לאחר שלב הביצוע. בפועל, הפקת הלקחים הוא חלק מתהליך מתמשך של התנסות ולימוד מהצלחות וכשלים, כפי שמוכר ממעגל האיכות. בנוסף לביצוע המשימות המיושמות בשלב הביצוע, אוספים נתונים (כמותיים) כדי להעריך את העמידה ביעדים אשר נקבעו בשלב התכנון.

לעיון נוסף

אי הפקת לקחים

אל"מ ד"ר מאיר פעיל

ד"ר אורי מילשטיין

הפקת לקחים

ממלחמת לבנון השנייה

לקחים של הזנקה עסקית

ניהול אפקטיבי 19

תרבות ארגונית

bottom of page