top of page

שׁוֹנוּת (Variousness)

שחקנים שונים (בתכונותיהם, במראה החיצוני שלהם או בהתנהגותם) הם שחקנים שאינם דומים. ההבדלים ביניהם מבטאים את מידת השׁוֹנוּת באוכלוסיה. 

שׁוֹנוּת מייצגת את הבדלים שבין פרטים באוכלוסיה מגוונת. 

בכל ארגון כמו בכל רשת ערך, נקבעות אמות מידה המקובלות על שחקניה והם אשר מגדירים מהי התנהגות רצויה ומהי התנהגות חריגה, מה הן תכונות של שחקנים מקובלים ומי הם השחקנים הדחויים. המגוון הזה של שחקנים השונים בתכונותיהם ובהתנהגותם נקרא שׁוֹנוּת.

קיימת נטייה, בתרבויות שונות, לדחות את השחקנים ה"אחרים" או ה"שונים" שהם "לא משלנו...". הדחייה נובעת מסיבות שונות ומקבלת חיזוקים בעטיה של תופעת העדר והלחץ הקבוצתי. הסיבות לדחייה יכולות לנבוע מפחד (מפני השונֶה) או תיעוב וסלידה. מחקרים מלמדים כי, בהכוונה מתאימה, מאפייני השונות נעלמים מהתודעה, לאחר היכרות ועבודה משותפת.

אבל... אנחנו מפסידים... אנחנו כפרטים, כחברה וכארגון מפסידים את הרווח הנובע מפעילות של צוותים משלימים, של חשיבה יצירתית יותר כי היא מאתגרת יותר...

מודל SMI ממחיש את עוצמת הצוות המשלים באמצעות תמהיל סגנונות SMI ותורת אדיג'ס ממחישה את העוצמה שבבניית צוות משלים באמצעות טיפוסי PAEI.

המגוון תמיד חיזק את החברה למרות שההיסטוריה מוצפת בדוגמאות בהן החברה מוקיעה את השונה. זו המהות של הגזענות.

ככלל, השׁוֹנוּת בין שחקנים מתבטאת, בעיקר, בארבעה עולמות אשר מייצגים את מחשבותיהם וביצועיהם של אנשים: העולם הגשמי, העולם החברתי, העולם הנפשי והעולם הרוחני.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עִידוּד השׁוֹנוּת הוא ערך המצוי במאגר הערכים של פתרונות Win3.

עיינו גם במאמר האם לתופעת השונות יש משמעות ערכית? והכירו את הפסיפס הישראלי - לקט מדהים של הגיוון במדינת ישראל (טיוטא).

הערת שוליים:

שׁוֹנוּת על פי החשיבה המדעית הקלסית, היא מושג בסטטיסטיקה, אשר מוגדר כמדד לפיזור ערכים באוכלוסייה נתונה, יחסית לתוחלת של האוכלוסייה. שונות המשותפת (covariance) היא מדד אחר המתייחס לקשר שבין שני משתנים מקריים.

לעיון נוסף

היחס המשפיל לילדים אוטיסטים

יובל שם-טוב - האחר הוא אני

דירה להשכיר - שונות לילדים
 לאה גולדברג

האחר הוא אני - כלי נגינה

איך את\ה מגדיר\ה את עצמך?

לדעת לחיות עם עם השונות

במה אני שונה ממכם?

מורה לחיים

סלים טואמה - האחר הוא אני

עודד פז - האחר הוא אני

בחזית הכיתה

קרן פלס - האחר הוא אני

דנה פרידר - האחר הוא אני

bottom of page