top of page

פרופיל פעילות (Activity Profile)

תמהיל שלושת מאפייני הפעילות של שחקן מבטא את יכולות החשיבה האסטרטגית S, את כישורי הניהול M ואת מיומנויות הביצוע I של שחקן.

 

מאזן תמהילי SMI של כלל השחקנים בארגון מייצג את מאפייני הפעילות של הארגון כיחידה אינטגרטיבית אחת.

 

לתמהיל SMI נקרא בשם פרופיל פעילות.

קיימים קווי דמיון בין DNA, הקובע את תכונותיו ותִּפקוּדוֹ של יצור חי, לבין פרופיל SMI הקובע את תכונותיו ותִּפקוּדוֹ של פרט ו/או ארגון.

תמהיל שלושת מאפייני SMI קובע את סגנון ההתנהגות ואת תפקוד הארגון - באופן דומה ל-DNA.

פרופיל פעילות מבטא את יכולת הארגון לעצב, לתכנן ולממש את חזונו. המודל המופשט של Win3 (התרשים למטה) מבטא את  משמעות  פרופיל  הפעילות.  

למעשה, פרופיל  פעילות  מייצג את תמונת מצב השחקן ברגע נתון. התנהגות פרופיל הפעילות על ציר הזמן מבטאת בצורה מדויקת יותר את מבנה האישיות של פרט (Personality) או של ארגון (Organizationality).

bottom of page