top of page

שבע שאלות הזהב   (The Seven Gold Questions - 7W)

שאלות יסוד הניצבות בפני כל מתלבט. מַעֲנֶה על השאלות הבסיסיות האלה מציג תמונה ממשית אשר מפחיתה את אי הודאות בקבלת החלטות. ניסוח התשובות מהווה בסיס לתכנית עסקית, אשר נדרשת במקרה של יזמות מכל סוג שהוא.

התשובות מתבססות, בדרך כלל, על עובדות ונתונים אשר נגזרים מהעולם הגשמי ומושפעות  בצורה מהותית מההיבטים הנפשיים, החברתיים והרוחניים.

שבע שאלות הזהב מוצגות בטבלה הבאה:

שאלות הקשורות לחשיבה אסטרטגית

מה מהות הרעיון? מה יהיה המוצר? מה יהיה השירות? מה תהייה הפעילות"

מה

מדוע צריך את הפעילות המוצעת? מדוע נדרש המוצר/השירות? מה מניע אותנו ליזום את הפעילות? לספק את השרות? להקים עסק?

מדוע

שאלות הקשורות לחשיבה ניהולית

מי הם השחקנים ברשת הערך הפנימית והחיצונית? מי יקבע את המדיניות, מי ינהל את הפעילות, מי יבצע את הפעילות בשטח?

מתי מיישמים כל צעד בדרך להשגת המטרה, בשרשרת הערך?

מתי

מי

שאלות הקשורות לחשיבה ביצועית

היכן, בדיוק, מיישמים כל צעד בדרך להשגת המטרה, בשרשרת הערך?

כיצד מיישמים כל צעד בדרך להשגת המטרה, באמצעות אילו שיטות? בעזרת אילו כלים (באיזו מתודולוגיה)?

מיקום

מהלכים

שאלות הקשורות לחשיבה אסטרטגית, ניהולית וביצועית

יש לערוך ניתוח סיכונים - כיצד לפעול כאשר תהייה חריגה מהתכנית המקורית?

יש לערוך ניתוח SWOT כדי להבין מה הן החוזקות והעוצמות שלנו, אשר יתבטאו במהלך התכנון והביצוע ומה הם האיומים וההזדמנויות שהסביבה הדינמית שבה נפעל, תציב בפנינו.

מה אם

שאלות הזהב מפורטות בשאלון המצורף.

ניתן לבקש את השאלון בקובץ Word (ללא תשלום).

תחרות השם המוצלח ל-7W

הביטוי שבע שאלות הזהב (וגם שאלות הזהב) מוכר גם כשבעת הממים, The Seven Golden Queations, 7W. החיסרון בשמות האלה הוא שהם אינם מזכירים את השאלות.

האתגר שלנו הוא למצוא צירוף של אותיות אשר יזכיר את שבע השאלות. אפשר לשנות את הנוסח של כל שאלה, כדי לזכור טוב יותר. למשל:

  • מטרה, רעיון או חלום יכולים להחליף את השאלה מה;

  • למה או סיבהיכולות להחליף את השאלה מדוע;

  • אנשים, שחקנים, צוות יכולים להחליף את השאלה מי;

  • זמן, תזמון, עיתוי, מועד, אבן-דרך יכולים להחליף את השאלה מתי

  • השאלה היכן יכולה להחליף את השאלה מיקום ;

  • כיצד, איך, תהליך, אלגוריתם יכולים להחליף את המהלכים;

  • בלת"ם (בלתי מתוכנן) או היערכות לבלת"ם יכולים להחליף את השאלה  מה אם

ואז אפשר להמציא מושג חדש שיכיל ראשי תיבות או כל תמהיל אחר של שאלות הזהב, שנראה ונשמע קליט. 

חשבתי על משהו כמו המלאכים (היערכות לבלת"ם, מה, למה, אפוא, כיצד, מי) אבל חסרה לי השאלה כמה

כל הצירופים בעלי המשמעות, ישתתפו במכרז. הצירוף שיזכה במספר הגדול ביותר של מצביעים, יוכרז כבעל הרעיון ושמו יוזכר בכל פעם שידברו על שאלות הזהב.

כך, לדוגמה: אם רון הציע את הצירוף המלאכים, אז במקום לומר שאלות הזהב, יאמרו: "המלאכים על פי רון".

בהצלחה !!!

bottom of page