top of page

אִי וַדָּאוּת (Uncertainty)

מצב של העדר ספק שבזכותו מתפתחת תחושת ביטחון אשר מאפשרת לקבל החלטות בצורה נחרצת.

רמת אי ודאות נקבעת באמצעות חישוב ההסתברות שאירוע מסוים יתרחש.

ההסתברות = 0 כאשר האירוע לא יתקיים ברמת ודאות מוחלטת.

ההסתברות = 1 כאשר האירוע כן יתקיים ברמת ודאות מוחלטת.

את רמת אי הודאות (הסָפֵק אם האירוע אמנם יתקיים) נמצא בתחום שבין שתי הודאויות: 0 ו-1.

 

הרמה הגבוהה ביותר של אי-ודאות (הרמה הנמוכה ביותר של ודאות) מתקיימת כאשר ההסתברות לקיום אירוע שווה ל-0.5.

המצב הזה מתקיים כאשר ההסתברות שאירוע יתקיים שווה להסתברות שהאירוע לא יתקיים.

 

ככלל, רמת אי הודאות תלויה באיכות הנתונים המצטברים בשלב איסוף הנתונים בתהליך האבולוציוני.

איכות הנתונים ואיכות תהליך ניתוח הנתונים משפיעים על רמת אי הודאות ולכן גם על רמת הסיכון בקבלת החלטות ולכן על רמת הסָפֵק ולכן על רמת ההתנגדות למימוש רעיון.

 

עיינו במושג פילוסופית דבורי הדבש.

מתודולוגיה להתמודדות

עם אי ודאות

עידן האי-ודאות

פרופ' שמעון ינקלביץ

כיצד מתמודדים עם ריבית נמוכה מאוד מול אי ודאות גבוהה מאוד?

התנועה בין סדר ואי סדר

בארגונים

טראומה-טיפול במצבי אי וודאות

פרופ' אבי ריבקינד

החלטות צבאיות בתנאי אי-וודאות

השלכות אסטרטגיות

המסע במציאות

של אי ודאות

איך להתמודד עם אי ודאות בעזרת NLP

כוח המוח בתהליכי קבלת החלטות

ד"ר דינו לוי

אומנות ההחלטה

בתנאי אי ודאות

אמונות טפלות

בקבלת החלטות

התמודדות עם אי וודאות

פיתוח תסריטים כמתודולוגיה להתמודדות עם אי וודאות

פרופ' שלמה חסון

bottom of page