top of page

איך מיישמים קימות מורכבת בצורה פשוטה (KISS - Keep It Simple, Stupied)

מודל משמש לתיאור פשוט של מציאות מורכבת. פרטי המודל אינם רלוונטיים כאשר מנסים להבין את המציאות ממבט על. לכן, חוסן פנימי של שחקן, למשל, ניתן להסביר באמצעות חמישה מאפיינים בלבד (שכל אחד מהם הוא מדד משולב). חמשת המדדים המשולבים האלה, מתארים את התמונה הכללית (כמענה לשאלה מה הם מרכיבי החוסן). 

הציונים של חמשת מאפייני החוסן (ראו את תרשים המכ"ם המצורף), נקבעים באמצעות שאלונים או באמצעות חישוב - על פי יכולות הארגון. 

תמהיל המדדים המשולבים של החוסן - רמה 1.p
מאפייני החוסן.png

תמונת מצב כמותית, המוצגת בתרשים המכ"ם, נבחנת על ידי המנכ"ל, מועצת המנהלים והדירקטוריון כדי לזהות עוצמות

וחולשות, כחלק מתהליך של שיפור מתמיד (תהליך אבולוציוני מבוקר). הארגון מספק לבורסה תמונת מצב כמותית דומה,

כאשר הוא פועל לגיוס מימון לפעילותו. כל אחד ממאפייני החוסן האלה הוא מדד משולב המחושב על פי מערכת משתנים נוספת.

שחקנים ברובד השני, אשר מדווחים למנכ"ל, הם ראשי ראשי ענפים (או בעלי תואר שונה - על פי המבנה הארגוני). מנהל הליבה, למשל, יתמודד עם מספר מצומצם של מדדים - על פי תחומי אחריותו וסמכויותיו. מנהל הליבה יחשב את הערך הכמותי של מאפייני הליבה, על בסיס ארבעה מדדים משולבים בלבד, כפי שמוצג בתרשימים הבאים:

תמהיל המדדים המשולבים של הליבה - רמה 2.p
מאפייני הליבה.png

למעשה, המבנה המדרגי של הארגון, מותיר למנהל הרלוונטי להתמודד עם מספר מוגדר של מדדים המתאימים לתחומי עיסוקו ולתחומי אחריותו ושבכל מקרה, תפקידו לנהל אותם. עוצמת ההון מחושבת באמצעות נתוני שלושת מרכיבי ההון:

  • ההון המוחשי (שבחלקו הוא הון פיננסי);

  • ההון האינטלקטואלי (הבלתי מוחשי);

  • ההון האנושי.

מנהל ממוקד אך ורק בתחומי עיסוקיו ולפיכך לא יוטרד מריבוי המדדים האחרים שבאחריות מנהלים אחרים.

כמו בכל ארגון, מספר רמות הפירוט תלוי במורכבות המאפיינים הרלוונטיים. מדד המוצרים, למשל, מחושב על בסיס מגוון המוצרים שהארגון מייצר ומנהל הייצור אחראי על ניהול מדד המוצרים.

כאשר קיימים חמישה מוצרים, יהיו, כפי הנראה, חמישה מנהלי מוצר (או פחות) אשר יכירו לפרטי פרטים את המדדים ברובד שבאחריותם. 

זרימת הנתונים (המדדים), במתכונת הזו, היא מדרגית - מלמטה למעלה (Botom-Up) ורמת המורכבות אינה גבוהה מזו המקובלת בכל ארגון מקצועי.

הנתונים הבסיסיים, בארגונים בינוניים וגדולים, נאספים, באופן אוטומטי, עלן ידי מערכות ERP, CRM, מערכות רכש וכדומה - כפי שמוצג בתרשים הבא.ה

מורכב לפשוט.png

ארגונים בעלי משאבים מוגבלים, שאינם נעזרים במערכות של SAP, ORACLE, MicroSoft וכדומה, יכולים לרכז את הנתונים בטבלאות Excel או בעזרת בסיסי נתונים פשוטים יותר כמו ACCESS, למשל - ולא, בהכרח, בצורה אטומטית אלא באמצעות שאלונים, הקלדת נתונים וכדומה. 

המערכת נתפסת כפשוטה וניתנת לשליטה ולבקרה כאשר השחקן ממוקד בתחומי אחריותו בלבד. המערכת נתפסת כמורכבת, כאשר השחקן מנסה להתמודד עם נתונים שאינם בתחום אחריותו ואינו בקיא בהם. 

תיאור מפורט של הקימות אינו מיועד להצגה בפני שחקני האסטרטגיה אלא בפני שחקני הניהול (מנהלי פרויקטים, ראשי צוותים וכדומה). הפירוט ברזולוציה הגבוהה ביותר מנוהל דווקא על ידי שחקני הביצוע ומפוקח על ידי המנהלים ברבדים הנמוכים והמקצועיים יותר.

פרק מדדי הקימות מפרט את הפירוק המדרגי.

bottom of page